ПРОФЕСІЙНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ УЧИТЕЛЯ МУЗИКИ - КЕРІВНИКА ШКІЛЬНОГО ХОРУ

  • Zhang Lu
Ключові слова: особистість учителя музики, професійна модель учителя — керівника хору, професійні якості особистості учителя.

Анотація

DOI:  https://doi.org/10.28925/2518-766X201611225

У статті визначено професійні якості вчителя музики — керівника шкільного хору. Серед індивідуальних професійних якостей вчителя музики виокремлено природно-психологічні і набуті особливості, стиль роботи, здібності та творчий імідж; серед педагогічних — ціннісна установка, фахові знання, уміння та навички, методична підготовленість; серед функціональних — досвід практичної роботи з хоровим колективом, спроможність виконувати функції керівника хору, готовність до здійснення основних видів діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования : [для пед. спец. высш. учеб. завед.] / О.А. Абдуллина. — М. : Просвещение, 1990. — 141 с.

Арчажникова Л.Г. Теоретические основы профессионально-педагогической подготовки учителя музыки : дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / Л.Г. Арчажникова. —М. : НИИ ОП АПН СССР, 1986. — 442 с.

Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти : [моногр.] / Н.В. Гузій. — К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. — 243 с.

Олексюк О.М. Музично-педагогічний процес у вищій школі / О.М. Олексюк, М.М. Ткач. — К. : Знання України, 2009. — 123 с.

Падалка Г.М. Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя музики / Г.М. Падалка // Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. — К. : НПУ, 2000. — Вип. 1. — С. 9–21.

Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі : навч.-метод. посіб. / О.Я. Ростовський. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2001. — 216 с.

Рудницька О.П. Педагогіка: загальна і мистецька : навч. посіб. / О.П. Рудницька. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2005. — 360 с.

Щолокова О.П. Основи професійної художньо-естетичної підготовки майбутнього вчителя / О.П. Щолокова. — К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1996. — 170 с.

Ли Цзюньшен. Развитие хорового искусства и воспитание талантов хоровых дирижеров / Ли Цзюньшен // Педагогика и профессия. — 2006. — № 11. — С. 85–86.

Лянь Лю. Состояние и тенденции развития системы хорового искусства в Китае [Електронний ресурс] / Лянь Лю // Культура України. — 2013. — Вип. 42. — Режим доступу : http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/kultura42/ku42-p2/16.pdf

Фен Ибинь. Вопросы реформы системы профессионального хорового образования в педагогических вузах / Фен Ибинь // Музыка Китая. — 2004. — № 3. — С. 113–114.

Максименко С.Д. Загальна психологія: підручник / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, М.В. Папуча, В.О. Соловієнко ; за заг. ред. С.Д. Максименка. — Вінниця : Нова Книга, 2004. — 704 с.


Переглядів анотації: 233
Завантажень PDF: 180 Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2017-01-09
Як цитувати
Lu, Z. (2017). ПРОФЕСІЙНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ УЧИТЕЛЯ МУЗИКИ - КЕРІВНИКА ШКІЛЬНОГО ХОРУ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/28