Анонси

Щановні науковці!

Запрошуємо вас до публікації статей у  другому номері нашого журналу. Вимоги до подання статей дивіться в інформаційному листі  IIІ Міжнародної науково-практичної  конференції«ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА:ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ».

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО

ЛИТОВСЬКИЙ ЕДУКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ЛИТВА)

СІЛЕЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В КАТОВІЦАХ (ПОЛЬЩА)

АРІЄЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ(ІЗРАЇЛЬ)

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь

у IIІ Міжнародній науково-практичній  конференції

«ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА:

ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ»,

яка відбудеться 30-31 березня 2017 року

 

Напрями роботи конференції:

 • Філософські засади професійної мистецької освіти і художньої культури.
 • Історичний досвід професійної мистецької освіти та художньої культури.
 • Постнекласична мистецька педагогіка в контексті парадигмальних змін.
 • Сучасне мистецтвознавство в системі художньої культури.
 • Інноваційні технології в системі неперервної професійної мистецької освіти.

 

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених.

 

Місце та порядок проведення конференції:

Київський університет імені Бориса Грінченка

                                    

Порядок роботи конференції:

        

                             30 березня                                                                       31 березня

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б

Проїзд: ст. м. «Мінська»

Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30  

Пленарне засідання: 10.30 – 12.00

Перерва на обід: 12.00 – 13.00

Продовження пленарного засідання: 13.00 – 16.00

 

м. Київ 02152, б-р. І. Шамо , 18/2

Проїзд: ст. м. «Лівобережна»

Робота секцій за напрямами: 10.00 – 12.00

Підбиття підсумків: 12.00 – 12.30

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Матеріали конференції будуть надруковані у  науковому журналі «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» (пропозиція автору щодо розміщення статті надійде автору після розгляду та наукового  рецензування доробку).

 

Вартість участі у конференції:

 • оргвнесок160 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції (у т.ч. кава-брейк, видання програми і сертифікату учасника конференції); Оргвнесок переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції»;
 • вартість друку статті у науковому журналі «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі»55 грн. за одну сторінку. Кошти за друк статті слід сплачувати після отримання позитивного рішення редколегії про її включення до наукового журналу «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі». Рахунок, на який необхідно переказувати кошти, буде надіслано додатково.

 

Примітка. Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті без співавторства не сплачують. Видання матеріалів у науковому журналі «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» планується  після проведення конференції.

Усі витрати пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачується учасникам за власний рахунок, або за рахунок сторони, що відряджає.

 

 

Увага! Для участі у конференції

просимо до 01 березня 2017 року

 

надіслати на електронну адресу оргкомітету конференції:

 1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).
 2. Копію (або відскановану електронну копію) квитанції про оплату оргвнеску (160 грн).

 

Для  публікації статті у науковому виданні

«Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі»

просимо до 15  лютого 2017 року:

 

 1. Створити персональний обліковий запис (зареєструватися) на сайті наукового журналу «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» http://mmod.kubg.edu.ua
 2. Експортувати свою статтю через інтерфейс нашого веб-сайту (Інструкція для авторів)
 3. Підписати згоду на передачу авторських прав (Авторська угода) та надіслати скан-копію підписаної Вами згоди на електронну адресу ktmmm.im@kubg.edu.ua 
 4. Після отримання позитивного рішення редколегії про включення статті до наукового видання на електронну адресу оргкомітету надіслати відсакановану копію квитанції про оплату  вартості друку статті (55 грн. за одну сторінку).

 

Вимоги до оформлення статті

 

Обсяг публікації – 6-12 сторінок книжкового формату А4.

Структура статті має відповідати вимогам Постанови ВАК України за № 705/1 від 15.01.2003 р.:

Структурні елементи статті

Препринт та вимоги до оформлення

УДК

Шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 16 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по лівому краю

Автор(и)

ПІБ, шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 16 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю

Відповідальний автор (corresponding author), якщо стаття написана у

співавторстві

ПІБ, шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 16 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю

Назва і поштова адреса(и) установи(установ), де працює(ють) автор(и)

Шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю

ORCID iD

Персональний код, який необхідно отримати, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register, шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю

Назва статті

Шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 22 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по центру, всі літери великі

Реферат (abstract) (анотація) з ключовими словами

Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською  та російською мовами.

Текст анотації англійською мовою до 250 слів (для статей українською мовою); до 150 слів (для статей англійською мовою); до 250 слів (для статей польською мовою), шрифт Times New Roman курсив, розмір (кегль) 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по ширині, обсяг не менше 500 знаків (без пробілів); перелік ключових слів –  назва «Ключові слова:» – шрифт Times New Roman напівжирний курсив, розмір (кегль) 14 пт), список ключових слів в алфавітному порядку (шрифт Times New Roman напівжирний курсив, розмір (кегль) 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0). Ключові слова потрібно відділяти крапкою з комою та ставити 2 пробіли між ними

©

Знак копірайту, ПІБ, рік

Власне стаття

Текст має бути набраний у Microsoft Office Word 2003 чи пізніші версії. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. Усі поля –2,5 см. Абзацний відступ –1 см.

Структура статті має відповідати вимогам ДАК України і включати такі елементи:

-         Вступ (Introduction) (з обов’язковим висвітленням актуальності та аналізом останніх досліджень і публікацій);

-      Огляд літератури, концептуальних рамок, гіпотез і т.ін. (Theoretical Background);

- Методологія дослідження (Methods);

-      Результати дослідження та обговорення (Results and Discussion);

-      Висновки (Conclusions) та перспективи подальших досліджень;

-       Подяка (за потреби). Більш детально дивитися на сайті нашого журналу http://mmod.kubg.edu.ua

 Усі структурні елементи виділяти напівжирним шрифтом.

-         Таблиці та інші нетекстові об’єкти мають бути пронумеровані, розміщуються всередині тексту, в центрі – під рисунками (наприклад, Рисунок 1); над таблицею (наприклад, Таблиця 1).

-       Назви розділів у тексті статті – по центру, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – по центру.

Оформлення літератури в тексті

Бібліографічні посилання у тексті беруть у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяють комою та пробілом, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [2], [2, 55], [3, 567; 12, 434], [7; 8; 12]. Крапку в реченні ставлять після дужок, посилань.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (не менше 10)

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

 

Підзаголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (вирівнювання за лівим краєм, напівжирний шрифт, 12 пт, прописні літери). Джерела подають в алфавітному порядку з окремого абзацу, шрифт 12 пт, міжрядковий інтервал 1,0, http://vak.in.ua/

 У списку літератури має бути зазначене хоча б одне джерело із зареєстрованим ідентифікатором цифрового об'єкта (Digital Object Identifier, DOI).

        Приклад оформлення літератури із зазначенням DOI:

 1. Kornack 1., Rakic D., Cell P. Proliferation Without Neurogenesis in Adult Primate Neocortex. Science. 2001, no. 294 (5549), 2127-2130, doi:10.1126/science.1065467. (eng).

 Список використаних джерел українською та російською мовами потрібно транслітерувати латиницею. Прізвища авторів, назви книг (журналів, конференцій), статей тощо транслітерують, а в квадратних дужках подають переклад назв англійською мовою (як правило, в усіх статях присутній авторський переклад назви статті та анотації). Іноземні джерела, укладені латиницею, залишають без змін (за стандартом APA 5th (www.apastyle.org).

 У разі посилання на сторінки сайту, необхідно обов’язково вказувати дати доступу до процитованих джерел. Наприклад: Research initiatives. (n.d.). Retrieved January 11, 2007, from MIT, Comparative Media Studies website, http://cms.mit.edu/research/index.php

УВАГА! За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної  конференції

«Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий  ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи

(повна  назва організації)

 

Посада

 

Адреса для листування

 

Контактний телефон (факс), е-mail

 

Форми участі у конференції

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація статті

Публікація  статті + усна доповідь

Тільки  усна доповідь

Участь  без доповіді та публікації

Повна назва доповіді

 

Запланована секція (напрям)

 

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: 02152, м. Київ, б-р. І. Шамо, 18/2, кафедра теорії та методики музичного мистецтва (каб.224).

Е-mail: ktmmm.im@kubg.edu.ua

Координатори конференції:

Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор (050-783-00-05);

Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (044 295-34-68).

Оргкомітет  конференції