Анонси

Щановні науковці!

Запрошуємо вас до публікації статей у  восьмому номері нашого журналу. 

Вимоги до оформлення статті

 Обсяг публікації – 6-12 сторінок книжкового формату А4.

Структура статті має відповідати вимогам Постанови ВАК України за № 705/1 від 15.01.2003 р.:

Структурні елементи статті

Препринт та вимоги до оформлення

УДК

Шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 16 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по лівому краю

Автор(и)

ПІБ, шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 16 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю

Відповідальний автор (corresponding author), якщо стаття написана у

співавторстві

ПІБ, шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 16 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю

Назва і поштова адреса(и) установи(установ), де працює(ють) автор(и)

Шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю

ORCID iD

Персональний код, який необхідно отримати, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register, шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю

Назва статті

Шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 22 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по центру, всі літери великі

Реферат (abstract) (анотація) з ключовими словами

Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською  та російською мовами.

Текст анотації англійською мовою до 250 слів (для статей українською мовою); до 150 слів (для статей англійською мовою); до 250 слів (для статей польською мовою), шрифт Times New Roman курсив, розмір (кегль) 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по ширині, обсяг не менше 500 знаків (без пробілів); перелік ключових слів –  назва «Ключові слова:» – шрифт Times New Roman напівжирний курсив, розмір (кегль) 14 пт), список ключових слів в алфавітному порядку (шрифт Times New Roman напівжирний курсив, розмір (кегль) 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0). Ключові слова потрібно відділяти крапкою з комою та ставити 2 пробіли між ними

©

Знак копірайту, ПІБ, рік

Власне стаття

Текст має бути набраний у Microsoft Office Word 2003 чи пізніші версії. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. Усі поля –2,5 см. Абзацний відступ –1 см.

Структура статті має відповідати вимогам ДАК України і включати такі елементи:

-         Вступ (Introduction) (з обов’язковим висвітленням актуальності та аналізом останніх досліджень і публікацій);

-      Огляд літератури, концептуальних рамок, гіпотез і т.ін. (Theoretical Background);

- Методологія дослідження (Methods);

-      Результати дослідження та обговорення (Results and Discussion);

-      Висновки (Conclusions) та перспективи подальших досліджень;

-       Подяка (за потреби). Більш детально дивитися на сайті нашого журналу http://mmod.kubg.edu.ua

 Усі структурні елементи виділяти напівжирним шрифтом.

-         Таблиці та інші нетекстові об’єкти мають бути пронумеровані, розміщуються всередині тексту, в центрі – під рисунками (наприклад, Рисунок 1); над таблицею (наприклад, Таблиця 1).

-       Назви розділів у тексті статті – по центру, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – по центру.

Оформлення літератури в тексті

Бібліографічні посилання у тексті беруть у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяють комою та пробілом, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [2], [2, 55], [3, 567; 12, 434], [7; 8; 12]. Крапку в реченні ставлять після дужок, посилань.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (не менше 10)

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

 

Підзаголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (вирівнювання за лівим краєм, напівжирний шрифт, 12 пт, прописні літери). Джерела подають в алфавітному порядку з окремого абзацу, шрифт 12 пт, міжрядковий інтервал 1,0, http://vak.in.ua/

 У списку літератури має бути зазначене хоча б одне джерело із зареєстрованим ідентифікатором цифрового об'єкта (Digital Object Identifier, DOI).

        Приклад оформлення літератури із зазначенням DOI:

  1. Kornack 1., Rakic D., Cell P. Proliferation Without Neurogenesis in Adult Primate Neocortex. Science. 2001, no. 294 (5549), 2127-2130, doi:10.1126/science.1065467. (eng).

 Список використаних джерел українською та російською мовами потрібно транслітерувати латиницею. Прізвища авторів, назви книг (журналів, конференцій), статей тощо транслітерують, а в квадратних дужках подають переклад назв англійською мовою (як правило, в усіх статях присутній авторський переклад назви статті та анотації). Іноземні джерела, укладені латиницею, залишають без змін (за стандартом APA 5th (www.apastyle.org).

 У разі посилання на сторінки сайту, необхідно обов’язково вказувати дати доступу до процитованих джерел. Наприклад: Research initiatives. (n.d.). Retrieved January 11, 2007, from MIT, Comparative Media Studies website, http://cms.mit.edu/research/index.php

УВАГА! За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.