САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • Ольга Лобода Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0685-8134

DOI:

https://doi.org/10.28925/2518-766X.2020.5.18

Ключові слова:

самостійна робота; самостійність; самоосвіта; самоосвітня діяльність; педагогічна умова; розвиток інтелектуально-творчих здібностей; майбутні музиканти-педагоги; професійна підготовка.

Анотація

У статті проаналізовано поняття «самостійна робота» у працях сучасних вітчизняних дослідників. Визначено роль, завдання та види самостійної роботи майбутніх музикантів-педагогів. Проаналізовано феномен самостійності, досліджено найважливіший компонент освіти — самоосвіту. Самоосвітню діяльність майбутнього музиканта-педагога розглянуто в якості ефективного засобу професійного самовдосконалення та саморозвитку особистості, що забезпечує розвиток інтелектуально-творчих здібностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bodnaruk, I. M. (2016) Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv VNZ u protsesi vyvchennia dystsypliny «Teoriia i metodyka muzychnoho vykhovannia». [Organization of Independent Work of University Students in Process of Studying the Discipline “Theory and Methods of Music Education”]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, Seriia 16: Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teorii i praktyky, Issue 26, pp. 76–81 (in Ukrainian). http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2016_26_19

Volodko, V. M., Dmytryk, I. S., Ivanova, M. D. (1993). Samostiina piznavalna diialnist studentiv: metodychni rekomendatsii [Independent Cognitive Activity of Students: Methodical Recommendations]. Kyiv: ISDO. 52 p. (in Ukrainian).

Harkusha, L. I. (2016). Samostiina robota maibutnioho vchytelia muzychnoho mystetstva u protsesi kontsertno-vykonavskoi ta pedahohichnoi praktyky [Future Music Theacher’s Independent Work in Process of Instrumental Performing Experience]. Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi, 1, pp. 89–93 (in Ukrainian). http://nbuv.gov.ua/UJRN/maed_2016_1_20 DOI: 10.28925/2518-766X20161893

Dubrovina, I. (2013). Profesiini funktsii vchyteliv muzychnoho mystetstva v konteksti samoosvity [Professional Functions of Music Teachers in the Context of Self-Education]. Kyiv, Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, Naykovi zapysky: zb. nauk. st., Issue ХХІІІ (113), pp. 58–68 (in Ukrainian).

Zavalko, K. V. (2007). Samovdoskonalennia vchytelia muzyky: teoriia ta tekhnolohiia [Self-Improvement of Music Teacher: Theory and Technology]. Monohrafiia, Cherkasy: Vyd-vo ChNU imeni Bohdana Khmelnytskoho, 274 p. (in Ukrainian).

Ziaziun, I. (1989). Osnovy pedagogicheskogo masterstva [Fundamentals of Teaching Excellence]. Uchebn. posobie dlia ped. spez. vyssh. uchebn. zavedenii, pod red. I. Ziaziuna, Moskow: Prosveshchenie, 302 p. (in Russian).

Kurliand, Z., Khmeliuk, R., Semenova, A. (2007). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of High School]. Navch. posibn. za red. Z. Kurliand, Kyiv: Znannia, 495 p. (in Ukrainian).

Liashova N. M. Osoblyvosti samostiinoi roboty studentiv mahistratury. [Independent Work’s Features of Master’s Students] (in Ukrainian). http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=8821&chapter=1

Nalyvaiko H. V. (2012). Rozvytok samoosvitnoi kompetentnosti vchyteliv pochatkovykh klasiv u systemi pidvyshchennyia kvalifikatsii [Self-Educational Competence’s Development of Primary School Teachers in the System of Advanced Training]. Dys. … kandydata ped. nauk: 13.00.0, Kyiv, 235 p. (in Ukrainian).

Ortynskyi, V. L. (2009). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of High School]. Nnavch. posib. [dlia stud. vyshch. navch. zakl.], К.: Tsentr uchbovoi literatury. 472 . (in Ukrainian).

Padalka, H. M. (2008). Pedahohika mystetstva: teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin [Pedagogy of Art: Theory and Methods of Teaching Art Disciplines]. Kyiv: Osvita Ukrainy, 274. (in Ukrainian).

Padalka, H. M. (2019). Hudozhnio-metodychna kultura vykladacha mystetskykh dystsyplin: sutnist, pryntsypy samorozvytku [Artistic and Methodical Culture of Art Disciplines Teacher: Essence, Principles of Self-Development]. Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi, 4, pp. 16–21 (in Ukrainian). http://nbuv.gov.ua/UJRN/maed_2019_4_5 DOI: 10.28925/2518-766X.2019.4.2

Pedahohichnyy slovnyk [Pedagogical Dictionary]. (2001). Za red. diisnoho chlena APN Ukrainy M. D. Yarmachenka, Kyiv: Pedahohichna dumka, 516 p. (in Ukrainian).

Radkovska, L. (2017). Samostiina robota yak osnova samoosvity studentiv vyshchykh mystetskykh navchalnykh zakladiv [Independent Work as a Basis of Students Self-Education in Higher Art Education Institutions]. Nova pedahohichna dumka, 1, pp. 104–106 (in Ukrainian). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis

Rudnytska, O. P. (2005). Pedahohika: zahalna i mystetska [Pedagogy: General and Artistic]. Navchalnyi posibnyk, Ternopil: Navchalna knyha — Bohdan, 360 p. (in Ukrainian).

Fitsula, M. M. (2006). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of High School]. Navch. posib., Kyiv: «Akademvydav», 352 p. (in Ukrainian).

Yaksa, N. (2007). Sotsialno-pedagogicheskii slovar [Social-Pedagogical Dictionary]. Zhitomir: Izd-vo ZGU imeni Ivana Franka, 192 p. (in Russian).

Downloads


Переглядів анотації: 278

Опубліковано

2021-05-03

Як цитувати

Лобода , О. (2021). САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (5). https://doi.org/10.28925/2518-766X.2020.5.18