МЕДІА-ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ МИСТЕЦЬКОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  • O. D. Liashenko
  • L. P. Labintseva
  • T. M. Butenko
Ключові слова: медіа-освіта, медіа-грамотність, медіа-компетентність, медіа-засоби, майбутній вчитель музичного мистецтва, основний музичний інструмент.

Анотація

DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766X201618084

У статті проаналізовано процес впровадження медіа-освіти у педагогічну практику вищих мистецьких навчальних закладів. Автори висвітлюють різноманітні аспекти цієї проблеми і розглядають медіа-освіту в ракурсі таких феноменів, як медіа-компетентність та медіа-грамотність. Визначено, що медіа-освіта, як автономна галузь знань у музично-педагогічній теорії і практиці, дає можливість створювати медійні мистецькі образи за кращими зразками мистецтва засобами традиційних та новітніх мас-медіа.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гончаров В.И. Микрофонная культура как компонент информационно-технической компетентности хормейстера / В.И. Гончаров // Модернизация дирижерско-хоровой подготовки учителя музыки в системе профессионального образования : сб. науч. тр. / под ред. М.В. Кревсун. — Таганрог : Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2005. — 268 с.

Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість [Текст]: методолого-світоглядний аналіз / Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко ; КНУ ім. Т. Шевченка, Інститут соціології НАН України, Інститут вищої освіти АПН України. — 2-ге вид. — К. : Знання України, 2005. — 577 с.

Далькроз Э.Ж. Ритм. Его воспитательное значение для жизни и искусства / Э.Ж. Далькроз. — М. : Театр и искусство, 1922. — 120 с.

Зінська Т.В. Інформаційно-комунікативні технології у сучасній музичній освіті / Т.В. Зінська // Професійна мистецька освіта і художня культура : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред. В.О. Огнев’юка. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. — С. 461–465.

Концепція впровадження медіа-освіти в Україні [Електронний ресурс] / Постанова президії Нац. академії пед. наук України 20.05.2010 р., протокол № 1–7/6–150. — Режим доступу : http://bibl.com.ua/informatika

Лабінцева Л.П. Формування вокально-хорової майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх учителів музики : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Л.П. Лабінцева. — Луганськ, 2007. — 216 с.

Ляшенко О.Д. Формування фахової компетентності майбутніх вчителів музичного мистецтва / О.Д. Ляшенко, Л.П. Лабінцева // Наук. записки Кіровоградськ. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. — Вип. 139. — С. 83–87.

Ораховська Л.А. Медіакультура в контексті цивілізаційного розвитку : дис. … д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Л.А. Ораховська. — К., 2015. — 419 с.

Юрлов А.А. Певческое воспитание как основа совершенствования исполнительской культуры певцов хора [Текст]: Статьи и воспоминания. Материалы / А.А. Юрлов ; сост. И.Б. Марисова. — М. : Сов. композитор, 1983. — С. 148–162.


Переглядів анотації: 220
Завантажень PDF: 129 Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2017-01-08
Як цитувати
Liashenko, O. D., Labintseva, L. P., & Butenko, T. M. (2017). МЕДІА-ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ МИСТЕЦЬКОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/19