ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МУЗИКАНТІВ ЯК ОСНОВА ЇХНЬОГО ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

Ключові слова:

духовні цінності, студент-музикант, педагогіка вищої школи, психологія вищої школи, інтеграція наук, принцип інтеграції, цінності музичного мистецтва.

Анотація

DOI: ttps://doi.org/10.28925/2518-766X.2018.3.97102

У статті обґрунтовується актуальність впровадження у професійну підготовку студентів-музикантів принципу інтеграції. Дається філософсько-педагогічне визначення таких понять, як «духовність», «духовні цінності» студента-музиканта. Метою статті є визначення шляхів впровадження принципу інтеграції у професійну підготовку, впливу інтеграційних процесів на розвиток духовності студентів-музикантів. Визначаються мета і переваги інтеграційного навчання як основи духовного розвитку студента-музиканта.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Andruschenko, V. P. (2013). Intehratsiia tsinnostei: pedahohichnyi dosvid Yevropy. Stattia persha. Velyka Khartiia Universytetiv [Integration of Values: Pedagogical Experience of Europe]. Vyshcha osvita Ukrainy, 1, 5–11 (in Ukrainian).

Bekh, I. D. (2009). Psykholohichni dzherela vykhovnoi maisternosti [Psychological Sources of Education Mastery]. Navch. posibnyk, K.: Akademvydav, 248 (in Ukrainian).

Zakirova, A. F. (2012). Teoreticheskie osnovy pedagogicheskoi germenevtiki i varianty yeie realizatsii v nauchno-pedagogicheskoi praktike [Theoretical Bases of Pedagogical Hermeneutics and Ways of Its Realization in Scientific-educational Practice]. Obrazovanie i nauka, 6, 19–42 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.17853/1994-5639-2012-6-19-42.

Lerner, I. Ya. (1995). Filosofiia didaktiki i didaktika kak filosofiia [The Philosophy of Didactics and Didactics as Philosophy]. M., 216 (in Russian).

Morisova, N. D. (2001). Kulturoformiruiushchie ehlementy razvitiia uchashchegosia obshcheobrazovatelnoi shkoly kak osnova integratsii uchebnykh predmetov i iskusstv. Pedagogika i integratsiia [Culturological Elements of the Development of Pupil of Comprehensive School as the Basis for the Integration of Educational Subjects and Arts. Pedagogy and Integration]. Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii «Integratsiia kak metodologicheskii fenomen khudozhestvennogo obrazovaniia v izmenivsheisia Rossii». M., 368 (in Russian).

Oleksiuk, O. M. (2009). Problemne pole muzychno-pedahohichnoho protsesu u vyshchiy shkoli [Problem Field in Musical Pedagogical Process at Higher School]. Vyshcha osvita Ukrainy, 2, 82–91 (in Ukrainian).

Rastryhina, A. M. (2017). Dukhovnist vykhovannia u konteksti suchasnykh osvitnikh realii [Spirituality of Education in the Context of Modern Educational Realities]. K.: Kiyiv. un-t im. B. Hrinchenka, Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi, 2, 25–30 (in Ukrainian).

Rudnitska, O. P. (2005). Pedahohіka: zahalna ta mystetska [Pedagogics: general and artistic]. Navch. posіbnyk. Ternopіl: Navch. knyha, Bogdan, 360 (in Ukrainian).

Savenkova, L. G. (2001). Integrirovannyi predmetno-prostranstvennyi podkhod k protsessu osvoeniia iskusstva v shkole. [Integrated In-spatial Approach to the Process of Mastering of Art at School]. Vidy iskusstva i ikh vzaimodeistvie v shkole: Posobie dlia uchitelia, M., 130–165 (in Russian).

Systema kulturno-mystetskoi osvity: polozhennia Ministerstva kultury Ukrainy vid 21 sichnia 2010 r. [System of Cultural and Art Education: position of Ministry of Culture of Ukraine from January 21, 2010] [Electronic resource] (in Ukrainian). http://195.78.68.75/mincult/uk/publish/article/190730

Yusov, B. P. (2001). Sovremennaia kontseptsiia obrazovatelnoi oblasti «Iskusstvo» [The Modern Concept of Educational Field “Art”]. Vidy iskusstva i ikh vzaimodeistvie, M., 20 (in Russian).

Downloads


Переглядів анотації: 216

Опубліковано

2019-03-14

Як цитувати

Poluboyarina, I. I. (2019). ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МУЗИКАНТІВ ЯК ОСНОВА ЇХНЬОГО ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (3). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/150