ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ТОЛЕРАНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Nataliya V. Sobol

Анотація


Стаття присвячена висвітленню значення художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики як характеристики особистості сучасного фахівця та показника суб’єктивного у розумінні та інтерпретації творів мистецтва. Розглядається зміст, завдання та компоненти інструментально-виконавської діяльності майбутнього вчителя музики як такої, що сприяє
набуттю різнобічного художнього досвіду, необхідного для успішного формування художньо-творчої толерантності. Простежується зв’язок між потребою у розвитку художньої освіченості особистості студента та формуванням у нього художньо-творчої толерантності.


Ключові слова


художньо-творча толерантність; майбутній вчитель музики; інструментально- виконавська діяльність; фахова підготовка майбутнього вчителя музики; художній досвід; художня освіченість; художня ментальність.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Безугла М.В. Художня освіченість як компонент духовно-культурної цінності освіти [Електронний

ресурс] / М.В. Безугла // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного універси-

тету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. — 2013. — № 4. — С. 7–11.— Режим доступу :

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NZTNPU_ped_2013_4_4.pdf

Березовська О. До проблеми музично-виконавської діяльності у фортепіанній підготовці майбутніх

учителів музики [Електронний ресурс] / О. Березовська // Проблеми підготовки сучасного вчите-

ля. — 2012. — № 6 (2). — С. 197–202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ppsv_2012_6(2)__29.pdf

Беренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства / Л. Беренбойм. — Л. : Музыка,

— 288 с.

Давидов М. Наукові здобутки виконавського музикознавства — чинник прогресу музичної пе-

дагогіки [Електронний ресурс] / М. Давидов // Науковий вісник Національної музичної академії

України імені П.І. Чайковського. — 2014. — Вип. 110. — С. 144–150. — Режим доступу : http://nbuv.

gov.ua/j-pdf/Nvnmau_2014_110_16.pdf

Реброва О.Є. Теорія і методика формування художньо-ментального досвіду майбутніх учителів

музичного мистецтва та хореографії [Текст] : автореф. дис.... д-ра пед. наук : 13.00.02; 13.00.04 /

О.Є. Реброва; Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2013. — 44 с.

Пляченко Т.М. Формування інструментально-виконавської компетентності майбутнього вчи-

теля музичного мистецтва у процесі фахової підготовки / Т.М. Пляченко // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16‑17 жовт. 2014 р. / МОН України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; за заг. ред. В.О. Огнев’юка ; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, К.Ю. Бацак та ін.]. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. — С. 61–69.

Щолокова О.П. Модернізація фахової мистецької освіти у контексті сучасних гуманістичних ідей / О.П. Щолокова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені

М.П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти / М-во освіти і науки України, НПУ

ім. М.П. Драгоманова. — К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. — Вип. 4 (9): Матеріали II Міжнарод. наук.-практ. конф. «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 26–27 квітня 2007 р. — С. 11–14.

Ярова М.В. Підготовка майбутнього вчителя музики до інструментально-виконавської діяльності / М.В. Ярова // Пед. дискурс : зб. наук. пр. — 2012. — Вип. 11. — С. 370–373.

Barron, S. (1991). Degenerate Art: the fate of the Avant-garde in Nazi Germany / S. Barron. — Los Angeles

Country Museum of Art, 1991. — 423 p. http://www.lacma.org/sites/all/themes/custom/lacma/reading_

room/degenerate-art-the-fate-of-the-avant-garde-in-nazi-germany.html#page/n0/mode/2up


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.