Правила оформлення та шаблон статті

Правила оформлення та шаблон статті

Шаблон статті

Титульна сторінка статті:

 • УДК;
 • Назва;
 • Автори: прізвища та ініціали всіх співавторів;
 • Назва і поштова адреса(и) установи(ов), де працює(ють) автор(и);
 • Відповідальний автор (Corresponding Auther), якщо стаття написана у співавторстві;
 • Електронна пошта автора для листування;
 • ORCID iD персональний код, який необхідно отримати, заповнивши анкету за посиланням:https://orcid.org/register
 
 
Правила оформлення статті 

Назва журналу, 201_, Том __, №_.
ISSN Online: XXXX-XXXX.

НАЗВА СТАТТІ

Анотація (abstract). В неангломовних публікаціях реферат (abstract) потрібно розширити до 250 слів. В англомовних публікаціях обсяг реферату - до 150 слів. Зауважте, що дані про авторів, назва, ключові слова та анотація, будуть використані як метадані для опису Вашої статті, тому вони повинні максимально чітко відображати її зміст. Для якісного пошуку даного контенту в мережі, будь-ласка, уникайте занадто узагальнених та складних формулювань, використовуйте тільки загальновідомі абревіатури. Анотацію варто почати з опису логічних підстав для проведення Вашого дослідження, виходячи з результатів попередніх, завершити опис утвердженнямконкретного питання для вирішення або висуненням гіпотези. Далі слід вказати мету дослідження. Далі перерахувати використані методи, не вдаючись у подробиці. Для емпіричних досліджень варто включити розміри вибірки для основних експериментів. Обов’язково треба зазначити основні результати дослідження. Окремо вказати чіткі й логічні висновки. Анотація розміщується окремо від статті, тому вона має бути цілісною та завершеною. Тому потрібно уникати посилань на список літератури (References), а якщо це конче необхідно, вказувати автора та рік.

Ключові слова:  поняття 1; поняття 2; поняття 3; поняття 4; поняття 5; поняття 6. ВАЖЛИВО: ключові слова необхідні для пошукових систем і класифікації статей за темами. В інтересах автора вказати кількість ключових слів, необхідних для збільшення шансів знаходження статті через пошукові системи. Словосполучення вважаються одним ключовим словом. Кількість ключових слів 5-8. 

Постановка проблеми (Introduction) має містити визначення мети дослідження та представлення відповідних передумов роботи, однак слід уникати детального обстеження літератури та визначення результатів дослідження. Вступ статті також має обґрунтовувати актуальність, важливість та оригінальність теми статті. Висновки щодо результатів дослідження мають відображатися в анотації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій (Theoretical Background).  Цей підрозділ має поглибити, але не повторювати вступ (Introduction). У ньому потрібно проаналізувати літературу з цієї теми (але без надмірної деталізації) відповідно до наукової позиції статті, продемонструвати її внесок у розробку заявленої теми; сформулювати та обґрунтувати теоретичні чи концептуальні положення, наявні  в роботі; визначити низку гіпотез, що потребують перевірки, або дослідницьких питань, що підлягають вивченню у статті. Варто врахувати, що посилання на відповідні публікації в цитованих міжнародних виданнях, а також власні попередні публікації з цієї тематики, окреслять роль Вашої статті у вирішенні конкретної наукової проблеми та її науковий внесок. В аналізі публікацій необхідно вказати результати, які вдалося отримати авторам цих видань, та невирішені проблеми.

Методологія дослідження (Methods). Містить опис ходу дослідження (вибірки), характеристику методів та методики, вказівку про можливі похибки результатів. Опис методики дослідження повинен давати чітке уявлення про об’єктивність отриманих результатів. Відомості мають бути короткими, але достатніми, аби інші науковці могли повторити дослідження. Звертаємо увагу, що простий перелік методів дослідження буде відхилено. Використані методи повинні бути загальновідомими, тобто раніше опублікованими і за можливості подані на них посилання у списту літератури (References). Читач має знати, що емпіричні дані та/чи інші матеріали достовірні, вичерпні й логічні, а методологія дослідження доцільна, систематична й точна.

Виклад основного матеріалу (Results and Discussion).  Результати дослідження мають бути чіткими та зрозумілими. Варто розкрити значення результатів дослідження та пов’язати їх із актуальними науковими концепціями. Уникайте розлогих цитат та обговорення опублікованої літератури.

Висновки (Conclusions). Підрозділ має містити основні висновки дослідження, чітко окреслені оригінальність та науковий внесок статті, обговорення впливу й застосування результатів дослідження, критичну оцінку недоліків вивчення та визначення перспективних напрямів для подальших досліджень.

Подяка (за потреби).  Потрібно подати перелік осіб, які надали допомогу в ході дослідження. Варто згадати всіх співробітників, які, наприклад, здійснювали огляд літератури чи проводили аналіз даних, редагували статтю стилістично тощо. Також варто подякувати всім, хто зробив вагомий внесок у поліпшення статі, наприклад, пропонуючи зауваження чи пропозиції.

Укладання списку використаних джерел (References)

 1. Списки використаних джерел укладають у двох варіантах: за   Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та міжнародним АРА.  Підзаголовок " ДЖЕРЕЛА" (вирівнювання за лівим краєм, напівжирний шрифт, 12 пт, прописні літери). Джерела наводять в алфавітному порядку з окремого абзацу, шрифт 12 пт, міжрядковий інтервал 1,0;
 2. Для спрощення процедури офрмлення списку літератури за вимогами ДАК рекомендуємо використовувати ресурс: http://vak.in.ua/
 3. Бібліографічні посилання у тексті беруть у квадратні дужки. Перша цифра - номер джерела у списку літератури, друга - номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяють комою та пробілом, номери джерел - крапкою з комою, наприклад: [2], [2, 55], [3, 567; 12, 434], [7; 8; 12]. Крапку в реченні ставлять після дужок, посилань. Назви розділів у тексті статті розміщують по центру, назви підрозділів - з абзацу, таблиці - по центру. 
 4. References  - список використаних джерел латиницею - оформлюєься за стандартом АРА 5th (www.apastyle.org)/ Рекомендоване програмне забезпечення для роботи з транслітерованим списком літератури - бібліографічний менеджер EndNote (www.my.endnote.com/). Інші он-лайн конвертери за стандартом АРА: http://reffor.us  або http://www.citationmachine.net
 5. Список використаних джерел українською та російською мовами потрібно транслітерувати латиницею. Прізвища авторів, назви книг (журналів, конференцій), статей тощо транслітерують, а в квадратних дужках подають переклад назв англійською мовою (як правило в усіх статтях присутній авторський переклад назви статті та анотації). Іноземні джерела, укладені латиницею, залишають без змін. Для транслітерації рекомендуємо скористатися такими он-лайн сервісами для джерел українською мовою - "Стандартна українська транслітерація" в режимі паспортний стандарт (http://translit.kn.ua/?passport); для джерел російською мовою - "ТРАСЛИТ.СС" (http://translit.cc)/).
 6. Рекомендуємо посилатися у статтях на публікації в авторитетних джерелах останніх 5-7 років, які входять до науково-метричних баз даних Web of Science та/або Scopus.
 7. У разі посилання на сторінки сайту, необхідно обов’язково вказувати дати доступу до процитованих джерел. Наприклад: Research initiatives. (n.d.), Retrieved January 11, 2007, from  MIT, Comparative Media Studies website,  http://cms.mit.edu/research/index.php
 8. Необхідно звертати увагу на правильність скорочень назв журналів у посиланнях. У випадку вживання абревіатур у бібліографічному описі, можна скористатися посиланням http://www.issn.org/services/online-services/acces-to-the-ltwa/. Перевірити правильність скорочень назв журналів, що входять до Web of Science можна за посиланням http://images.webofknoledge.com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.html.
 9. Обов’язково потрібно вказувати ідентифікатори DOI для всіх процитованих джерел, для яких вони існують. Інформацію щодо наявності DOI можна знайти на сайті журналу.
ДЖЕРЕЛA (не менше 10).
Зразок
 
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
Зразок
Стаття надійшла до редакції
 

 

Основні типи наукових публікацій: 

 • Теоретична стаття (Theoretical  article) може містити аналіз розвитку теорії й уточнення теоретичних конструктів; представлення нової теорії; аналіз наявної теорії (наприклад, розгляд її недоліків); порівняння декількох теорій, демонстрацію переваг однієї теорії порівняно з іншими. Структура такої статті залежить від її змісту. Емпіричні дані вводяться у випадку, якщо вони важливі для вирішення теоретичної проблеми, поставленої в статті.
 • Емпірична стаття (Empirical studies) - представлення результатів експериментального дослідження. впровадження їх у практичну діяльність.

 

ВАЖЛИВО! 

Обсяг публікації - від 10 000 до 12 000 знаків.

 

Технічні параметри. Текст має бути набраний у Мicrosoft Office Word 2003 чи пізніші версії. Шрифт: гарнітура - Times New Roman, кегль 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5. Всі поля - 2,5 см. Абзацний відступ - 1 см.

 

ISSN 2518-766X Print

DOI: 10.28925/2518-766X