ПРОФЕСІЙНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Mariya M. Tkach

Ключові слова:

професійне світорозуміння, майбутній вчитель музичного мистецтва, універсалії педагогічної культури, гуманістична парадигма освіти, постнекласична мистецька педагогіка.

Анотація

DOI:     https://doi.org/10.28925/2518-766X201612025

У статті здійснено теоретичний аналіз феномена професійного світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва, що відображає органічний взаємозв’язок з універсаліями педагогічної культури; схарактеризовано основні парадигми освіти, що склалися у процесі історичного розвитку суспільства; розкрито герменевтичні сутності освіти та визначено ціннісний потенціал професійного світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті становлення гуманістичної парадигми постнекласичної мистецької педагогіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бондаревская Е.В. Парадигма как методологический регулятив педагогической науки и инновационной практики [Электронный ресурс] / Е.В. Бондаревская. — Режим доступа : http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_show_archives.php?subaction=showfull&id=1195048158&archive=1195938639&start_from=&ucat=&. — Название с экрана.

Закирова А.Ф. Теория и научно-образовательная практика педагогической герменевтики /А.Ф. Закирова // Инновационные проекты и программы образования. — 2013. — № 3. — С. 15–25.

Історія філософії. Словник / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.І. Ярошовця. — 2-ге вид. перероб. — К. : Знання України, 2012. — 1087 с.

Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. — М., 1977.

Лызь Н.А. Взгляд на парадигмы и изменения в педагогике / Н.А. Лызь // Педагогика. — 2005. —№ 8. — С. 16–26.

Олексюк О.М. Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті : кол. моногр. / О.М. Олексюк, М.М. Ткач, Д.В. Лісун. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 150 с.

Олексюк О.М. Музично-педагогічний процес у вищій школі / О.М. Олексюк, М.М. Ткач. — К. :Знання України, 2009. — 123 с.

Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька : навч. посіб. / О.П. Рудницька. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2005. — 360 с.

Сулима И.И. Философия, герменевтика и образование / И.И. Сулима // Педагогика. — 1999. —№ 1. — С. 36–43.

Ткач М.М. Універсалії педагогічної культури в структурі професійного світорозуміння майбутнього вчителя музики / М.М. Ткач // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : зб. ст. — Ялта : РВВ КГУ, 2014. — Вип. 45. — Ч. 3. — С. 227–233.

Філософський енциклопедичний словник / за заг. ред. В.І. Шинкарука. — К. : Абрис, 2002. — 742 с.

Шиянов Е.Н. Полипарадигмальность как методологический принцип современной педагогики /Е.Н. Шиянов, Н.Б. Ромаева // Педагогика. — 2005. — № 9.

Rogers. C. (1983). Freedom to Learn for the 80’s. — Columbus — Toronto — London — Sydney : Ch. E.Merrill Publ. Company, A Bell & Howell Company, 1983. — 312 p.

Skinner, B. F. (1978). About Behaviorism / B. F. Skinner. — New York : Knopf, 1978.

Downloads


Переглядів анотації: 422

Опубліковано

2017-01-08

Як цитувати

Tkach, M. M. (2017). ПРОФЕСІЙНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/7