ЕТНОРЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • olga A. Putsyk
Ключові слова: етнорегіональний підхід, методична підготовка, регіоналізація, регіональний освітній компонент.

Анотація

DOI:  https://doi.org/10.28925/2518-766X201611304  

У статті проаналізовано необхідність застосування етнорегіонального підходу у методичній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва; виявлено специфіку методологічних підходів до вивчення художньої культури в аспекті регіонального компонента; визначено можливості формування у майбутніх вчителів музичного мистецтва розуміння значимості культурних цінностей власного регіону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абдуллин Е.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: Пособие для учителя / Е.Б. Абдуллин. — М. : Просвещение, 1983. — 112 с.

Ляпкина Т.Ф. Регион как предмет междисциплинарного анализа / Т.Ф. Ляпкина // Социально-гуманитарное знание. — 2007. — № 3. — С. 242–251.

Неретина Л.В. Региональный компонент этнохудожественного образования в процессе профессиональной подготовки учителей изобразительного искусства [Электронный ресурс] / Л.В. Неретина / Фундаментальные исследования: Педагогические науки: науч. журн. / глав. ред. М.Ю. Ледванов. — М. : Российская академия естествознания, 2011. — № 4. — С. 32–36. — Режим доступу : http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=articles&month=4&year=2011

Олексюк О.М. Музична педагогіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ культури і мистецтв / О.М. Олексюк. — К. : КНУКіМ, 2006. — 188 с.

Олексюк О.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва : навч. посіб. / О. Олексюк, М. Ткач. — К. : Знання України, 2004. — 264 с.

Осипова Н.О. Методологические «леса» культурологии: в поисках выхода / Н.О. Осипова // Культурологическая парадигма: исследования по теории и истории культурологического знания и образования. — Вып. 1. — М. : Согласие, 2011. — С. 225–234.

Педагогический словарь [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.pedpro.ru/termins/182.htm

Петренко Н.В. Національно-регіональний компонент змісту освіти в творчій спадщині учених-істориків Слобожанщини кінця ХІХ — початку ХХ століття / Н.В. Петренко // Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2008. — Вип. 33. — С. 61–68.

Падалка Г.М. Музична педагогіка : курс лекцій з актуальних проблем викладання мистецьких дисциплін у системі педагогічної освіти / Г.М. Падалка ; за ред. В.Г. Бутенка. — Херсон : ХДПІ, 1995. —104 с.

Чорна І.М. Формування психологічної готовності до профорієнтаційної роботи у школі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / І.М. Чорна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2003. — 20 с.


Переглядів анотації: 217
Завантажень PDF: 135 Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2017-01-09
Як цитувати
Putsyk, olga A. (2017). ЕТНОРЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1). вилучено із https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/30