МУЗИЧНА СТИЛІСТИКА ЦЕРКОВНИХ КОЛЯД (ДО ПИТАННЯ ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАРОДНА МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ»)

O. S. Smolyak

Анотація


 DOI:                  https://doi.org/10.28925/2518-766X.20172.6872

ORCID id:            http://orcid.org/0000-0002-0435-5912

У статті розглянуто церковні коляди в аспекті їхнього входження в традиційну народну музичну культуру. Звернено увагу на історію походження пісень цього жанру та трансформаційні процеси, які відбулися з ними протягом останніх століть. Проаналізовано ритмічні форми вірша
і мелодії церковних коляд, їх народномузичні форми, типи мелодичного становлення, ладозвукорядні будови. Визначено способи виконання церковних коляд, їх мелодичного і метричного становлення.


Ключові слова


вид виконання; ладозвукорядна будова; народномузична форма; ритмічна форма вірша і мелодії; тематика; церковні коляди.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДЖЕРЕЛА

Галицько-руські народні мелодії / [зібр. на фонограф Й. Роздольський, списав і зредагував

С. Людкевич] // Етнографічний збірник видає Етнографічна комісія Наукового товариства

ім. Шевченка у Львові. — Л. : З друк. НТШ, 1906. — Т. 21. — Ч. 1. — 177 с., з нот.

Іваницький А.І. Українська народна музична творчість : навч. посіб. для вищ і серед. навч. закладів /

А.І. Іваницький. — К. : Муз. Україна, 1990. — 333 с.

Колесса Ф. Ритміка українських народних пісень / Ф. Колесса // Ф.М. Колесса. Музикознавчі праці /

[підгот. до друку С.Й. Грица]. — К., 1970. — С. 25–233.

Колесса Ф. Українська усна словесність / Ф. Колесса. — Л. : Просвіта, 1938. — 648 с.

Колядки і щедрівки / [зібрав В. Гнатюк] // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія

Наукового товариства ім. Шевченка. Накладом Наукового товариства ім. Шевченка. — Л., 1914. —

Т. 35. — XXXIV, 269 [1] с.

Корній Л. Історія української музики. Частина перша (від найдавніших часів до середини XVIII ст.) /

Л. Корній. — Київ–Харків–Нью-Йорк : МП Коць, 1996. — 314 с.

Смоляк О. Український дитячий музичний фольклор. Підручник-хрестоматія для викладачів

та учнів. Вип. 1. / О. Смоляк. — Т. : Лілея, 1998. — 80 с.

Смоляк О. Церковні пісні / О. Смоляк // Церковні пісні для мішаних та однорідних хорів / [ред.-

упоряд. О. Смоляк]. — Т., 1994. — С. 4–10.

Смоляк О.С. Музичний фольклор Тернопільщини. Підручник-хрестоматія / О.С. Смоляк. — Т. :

Астон, 2011. — 140 с.

Супрун-Яремко Н. Колядки і щедрівки Кубані: Фонографічний збірник // Антологія українських

народних пісень Кубані. Вип. 1 / Н. Супрун-Яремко. — Рівне : Волинські обереги, 2007. — 184 с.

Франко І. Наші коляди / І. Франко // Іван Франко. Зібрання творів : у 50 т. / [редкол.: М.Д. Бернштейн

та ін.]. — К., 1980. — Т. 28. — С. 7–41.

Щурат В. Із студій над почаївським Богогласником. Квестиї авторства і часу повстання деяких

пісень. — Львів (рукопис).

REFERENCES

Halytsko-ruski narodni melodii [Galicia-Ruthenian Folk Melodies] / [zibr. na fonohraf I. Rozdolskyi,

spysav i zredahuvav S. Liudkevych] // Etnohrafichnyi zbirnyk vydaie Etnohrafichna komisiia Naukovoho

Tovarystva im. Shevchenka u Lvovi. Lviv, 1906. Shevchenko Science Society, Vol. 21, part. 1. — 177 s.

(in Ukrainian).

Ivanytskyi, A.I. Ukrainska narodna muzychna tvorchist [Ukrainian Folk Musical Art], manual for higher

and secondary educational institutions, Kyiv, Muzychna Ukraina, 1990. — 333 s. (in Ukrainian).

Kolessa F. Rytmika ukrayinskykh narodnykh pisen [Rhythm of Ukrainian Folk Songs]. F. Kolessa //

F.M. Kolessa. Muzykoznavchi pratsi / [pidhot. do druku S.I. Hrytsa]. — K., 1970. — S. 25–233.

Kolіadky i shchedrivky [Christmas Carols and New Year Songs]. [zibrav V. Hnatyuk] // Etnohrafichnyi

zbirnyk. Vydaie Etnohrafichna komisiia Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Nakladom Naukovoho

tovarystva im. Shevchenka. — L., 1914. — T. 35. — XXXIV, 269 [1] s.

Kornii L. Istoriia ukrayinskoi muzyky [History of Ukrainian Music]. Chastyna persha (vid naidavnishykh

chasiv do seredyny XVIII st.) / L. Kornii. — Kyiv–Kharkiv–Niu-York : MP Kots, 1996. — 314 s.

Smoliak O. Ukrainskyi dytiachyi muzychnyi folklor [Ukrainian Children Musical Folklore]. Pidruchnykkhrestomatiia

dlia vykladachiv ta uchniv. Vyp. 1. / O. Smoliak. — T. : Lileia, 1998. — 80 s.

Smoliak O. Tserkovni pisni [Church Songs ]. O. Smoliak // Tserkovni pisni dlia mishanykh ta odnoridnykh

khoriv / [red.-uporiad. O. Smoliak]. — T., 1994. — S. 4–10.

Smoliak O.S. Muzychnyi folklor Ternopilshchyny [Musical Folklore of Ternopil region]. Pidruchnykkhrestomatiia

/ O.S. Smoliak. — T. : Aston, 2011. — 140 s.

Suprun-Yaremko N. Koliadky i shchedrivky Kubani: fonohrafichnyi zbirnyk [Christmas Carols and New

Year Songs of Kuban, phonographic collection]. Antolohiia ukraiinskykh narodnykh pisen Kubani. Vyp. 1 /

N. Suprun-Yaremko. — Rivne : Volynski oberehy, 2007. — 184 s.

Franko I. Nashi koliady [Our Carols]. I. Franko // Ivan Franko. Zibrannia tvoriv : u 50 t. / [redkol.:

M.D. Bernshtein ta in.]. — K., 1980. — T. 28. — S. 7–41.

Shchurat V. Iz studii nad pochaivskym Bohohlasnykom. Kvestyi avtorstva i chasu povstannia deiakykh

pisen [From Studies of Pochayiv Bohohlasnyk. Kvestyi authorship and time of the uprising of some

songs]. — Lviv (rukopys).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.