ПОСТАНОВКА КОНЦЕРТНОГО НОМЕРА ЯК ЗАСІБ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА-ВОКАЛІСТА

S. V. Gmyrina

Анотація


DOI:                  https://doi.org/10.28925/2518-766X.20172.13640

ORCID id:           http://orcid.org/0000-0003-3056-5902

У статті проаналізовано мистецтвознавчі, науково-педагогічні та публіцистичні праці вітчизняних і зарубіжних науковців та митців з проблем естради й естрадного виконавства. Визначено завдання вокальної підготовки студентів в умовах університетської освіти та значення вокально-сценічної діяльності у професійному розвитку особистості, охарактеризовано постановку концертного номера як складову фахової підготовки майбутнього соліста-вокаліста. Розкрито сутність понять «концертний номер», «естрадний номер» та художні складові естрадного вокального номера як синтезу мистецтв. Проаналізовано специфіку естрадного вокального виконавства, визначено роль драматургії в естрадному вокальному номері, його специфічні особливості та сценічні якості естрадного співака. Обґрунтовано чинники успішного виступу студента-вокаліста на державному іспиті, структуру випускної програми майбутнього естрадного співака та визначено роль постановки концертного номера у сольному концерті.
 


Ключові слова


драматургія; естрадний номер; естрадний співак; постановка концертного номера; режисура; соліст-вокаліст; сольний спів; студент-вокаліст; фахова підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДЖЕРЕЛА

Бернес М. Главное — неповторимость / М. Бернес // Мастера эстрады советуют. — М., 1967. —

С. 24–29.

Варшавский Я. Настоящая эстрада / Я. Варшавский // Эстрада без парада. — М. : Искусство, 1991. —

С. 229–235.

Воскресенский С. Эстрадные жанры / С. Воскресенский ; под ред. Р. Пикеля. — М., 1930. — 185 с.

Клитин С. Эстрадные заведения / С. Клитин. — М. : ГИТИС, 2002. — 352 с.

Клитин С. Эстрада: проблемы теории, истории и методики / С. Клитин. — Л. : Искусство. — 1987. —

с.

Конников А.П. Мир эстрады / А.П. Конников. — М. : Искусство, 1980. — 270 с.

Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва / М. Микиша. — К., 1985. — 80 с.

Сухаревич В. Обрамление и содержание / В. Сухаревич // Эстрада без парада. — М. : Искусство,

— С. 192–193.

Териков Г.К. Куплет на эстраде / Г.К. Териков. — М. : Искусство, 1987. — 224 с.

Юцевич Ю.Є. Музика : словник-довідник / Ю.Є. Юцевич. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2003. —

с.

REFERENCES

Bernes M. Glavnoe — nepovtorimost [The Main Thing is Uniqueness]. M. Bernes // Mastera estrady

sovetuiut. — M., 1967. — 24–29 s.

Varshavskii Ya. Nastoiashchaia estrada [Real Variety]. Ya. Varshavskii // Estrada bez parada. — M. :

Iskusstvo, 1991. — 229–235 s.

Voskresenskii S. Estradnyie zhanry [Variety Genres]. S. Voskresenskii; pod red. R. Pikelia. — M., 1930. —

s.

Klitin S. Estradnyie zavedeniia [Variety Institutions]. S. Klitin. — M. : GITIS, 2002. — 352 s.

Klitin S. Estrada: Problemy teorii, istorii i metodiki [Variety Art:: Problems of Theory, History and

Methodology]. S. Klitin. — L. : Iskusstvo. — 1987. — 190 s.

Konnikov A.P. Mir estrady [World of Variety Art]. A.P. Konnikov. — M. : Iskusstvo, 1980. — 270 s.

Mykysha M. Praktychni osnovy vokalnoho mystetstva [Practical Basis of Vocal Art]. M. Mykysha. — K.,

— 80 s.

Sukharevich V. Obramlenie i soderzhanie [Framing and Content]. V. Sukharevich // Estrada bez parada. —

M. : Iskusstvo, 1991. — 192–193 s.

Terikov G.K. Kuplet na estrade [Verse on Stage]. G.K. Terikov. — M. : Iskusstvo, 1987. — 224 s.

Yutsevych Yu.Ye. Muzyka : slovnyk-dovidnyk [Music]. Yu.Ye. Yutsevych. — Ternopil : Navchalna knyha —

Bohdan, 2003. — 352 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.