ПЕДАГОГІЧНА САМОЕФЕКТИВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ: ФАКТОРИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ

T. I. Kremeshna

Анотація


DOI:                https://doi.org/10.28925/2518-766X.20172.13315

ORCID id:         http://orcid.org/0000-0002-3979-9302

У статті розглядається проблема педагогічної самоефективності, яка тісно пов’язана з пошуком нових шляхів вдосконалення педагогічної діяльності, підвищення рівня професіоналізму та конкурентоспроможності майбутнього педагога. Автор досліджує сутність даного поняття,
його роль у професійному становленні майбутніх педагогів, визначає фактори та механізми формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів музики, зокрема: минулий досвід успіхів та невдач, спостереження студентів за професійними досягненнями інших людей,
вербальне переконання, фізичний та емоційний стан особистості, пізнання себе як майбутнього вчителя музики, саморегуляція тощо.
 


Ключові слова


самоефективність; педагогічна самоефективність; фактори педагогічної самоефективності; механізми педагогічної самоефективності.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДЖЕРЕЛА

Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. — СПб. : Евразия, 2000. — 320 с.

Большой толковый психологический словарь. Т. 2 : [пер. с англ.] / А. Ребер. — ООО «Издательство

АСТ»; Издательство «Вече», 2003. — 560 с.

Кремінь В.Г. Вища освіта в Україні і Болонський процес / В.Г. Кремінь. — К. : Освіта, 2004. — 384 с.

Зеер Э.Ф. Дискуссионные аспекты инновационного развития профессионально-педагогичес-

кого образования / Э.Ф. Зеер // Образование и наука. — 2013. — № 1 (5). — С. 67–83. — DOI:

17853/1994-5639-2013-5-67-83.

Фрейджер Р. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен. — СПб. :

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. — 704 с.

Bandura A. (1994). Social Cognitive Theory and Mass Communication. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.),

Media effects: Advances in theory and research (p. 62). Hill sdale, NJ: Erlbaum.

REFERENCES

Bandura A. Teoriia sotsialnogo naucheniia [Theory of Social Learning]. A. Bandura. — SPb. : Yevraziia,

— 320 s.

Bolshoy tolkovyi psikhologicheskii slovar [Great Explanatory Dictionary of Psychology]. — T. 2. [per.

s angl. / Reber A. — OOO «Izdatelstvo AST»; Izdatelstvo «Veche», 2003. — 560 s.

Kremin V. Vyshcha osvita v Ukraini i Bolonskyi protses [Higher Education in Ukraine and Bologna

Process]. V.H. Kremin. — K. : Osvita, 2004. — 384 s.

Zeier E.F. Controversial Aspects of Innovative Trends of Vocational Pedagogic Education. Education and

Science journal. — 2013. — № 1 (5). — S. 67–83. — DOI: 10.17853/1994-5639-2013-5-67-83.

Freidzher R. Lichnost. Teorii, uprazhneniia, éksperimenty [Personality. Theories, Exercises, Experiments].

R. Freidzher, D. Feidimen. — SPb: Praim-EVROZNAK, 2006. — 704 s.

Bandura A. (1994). Social Cognitive Theory and Mass Communication. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.),

Media effects: Advances in theory and research (p. 62). Hill sdale, NJ: Erlbaum.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.