УКРАЇНСЬКИЙ ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР У МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ

T. B. Kablova, S. O. Pavlova

Анотація


DOI:                   https://doi.org/10.28925/2518-766X.20172.12832

ORCID id:            http://orcid.org/0000-0002-6664-5288

Статтю присвячено розгляду педагогічного потенціалу українського пісенного фольклору в аспекті музичного виховання школярів. Зокрема, розглядається мистецька форма фольклорного вокального ансамблю та специфіка його репертуару в зазначеному контексті. Окремо наголошується на арт-терапевтичній складовій українського пісенного фольклору.
 


Ключові слова


арт-терапія; психологічність фольклору; український пісенний фольклор; фольклорний вокальний ансамбль.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДЖЕРЕЛА

Антонюк В.Г. Постановка голосу : навч. посіб. для вищ. муз. навч. закл. / В.Г. Антонюк. — К. :

Українська ідея, 2000. — 68 с.

Антонюк В.Г. Формування індивідуального виконавського стилю: культурно-антропологічний ас-

пект: наукове дослідження / В.Г. Антонюк. — К. : Українська ідея, 1999. — 24 с.

Дробатюк Л.Б. Взаємозв’язок музики і слова у формуванні естетичних почуттів / Л.Б. Дробатюк. —

К., 1995.

Дідич Г. Вплив народної музики на морально-естетичне виховання школярів / Г. Дідич // Наукові

записки. — 2014. — Вип. 125. — С. 67–70.

Іваницький А. Український музичний фольклор / А. Іваницький. — Вінниця : Нова книга, 2004. —

с.

Козіна О. Вплив української народної пісні на формування професійної компетентності майбутніх

учителів музики / О. Козіна // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2014. — № 10 (Ч. 1). —

С. 189–193.

Козина Л.М. Міжкультурний діалог як педагогічний засіб виховання полікультурності /

Л.М. Козина // Освіта та наука. — 2014. — № 1 (3). — С. 79–92. — DOI: 10.17853/1994-5639-2014-3-

-92.

Колесса Ф. Музикознавчі праці / Ф. Колесса ; підгот. до друку, вступ С.Й. Грици. — К. : Наукова

думка, 1970. — 592 с.

Олексюк О.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва : навч. по-

сіб. / О.М. Олексюк, М.М. Ткач. — К. : Знання України, 2004. — 264 с.

Швидків Г.Р. Українські народні пісні та романси в курсі постановки голосу / Г.Р. Швидків. — Рівне,

— 130 с.

REFERENCES

Antoniuk V.H. Postanovka holosu [Voice Training: teach. guidance]: navch. posib. dlia vyshchykh muz.

navch. zakl. / V.H. Antoniuk. — K. : Ukrainska ideia, 2000. — 68 s.

Antoniuk V.H. Formuvannia indyvidualnoho vykonavskoho styliu: kulturno-antropolohichnyi aspekt

[Formation of Individual Style of Performing, Cultural and Anthropological Aspects: scientific research].

V. H.Antoniuk: naukove doslidzhennia. — K. : Ukrainska ideia, 1999. — 24 s.

Drobatiuk L.B. Vzaiemozviazok muzyky i slova u formuvanni estetychnykh pochuttiv [Relationship between

Music and Speech in Aesthetic Feelings Development]. L.B.Drobatiuk. — K., 1995

Didych H. Vplyv narodnoi muzyky na moralno-estetychne vykhovannia shkoliariv [Influence of Folk

Music on Moral and Aesthetic Education of Pupils]. H. Didych // Naukovi zapysky. — 2014 — Vol. 125 —

P. 67–70.

Ivanytskyi A. Ukrainskyi muzychnyi folklor [Ukrainian Folk Music]. A. Ivanytskyi.— Vinnytsia : Nova

knyha, 2004. — 320 s.

Kozina O. Vplyv ukrainskoi narodnoi pisni na formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh

uchyteliv muzyky [Influence of Ukrainian Folk Songs on Development of Professional Competence

of Future Music Teachers]. Olena Kozina // Education and Science.— 2014. — № 1 (3). — S. 79–92. —

DOI: 10.17853/1994-5639-2014-3-79-92.

Kozyna L.N. Mizhkulturnyi dialoh, yak pedahohichnyi zasib vykhovannia polikulturnosti [Cross-Cultural

Dialogue as Pedagogical Way of Multicultural Awareness]. L.Kozyna // Education and Science. — 2014. —

№ 1 (3). — S. 79–92. — DOI: 10.17853/1994-5639-2014-3-79-92.

Kolessa F. Muzykoznavchi pratsi .[Musicological Works]. F. Kolessa ; pidh. do druku, vstup S.Y. Hrytsy. —

К. : Naukova Dumka, 1970. — 592 s.

Oleksiuk O.M. Pedahohika dukhovnoho potentsialu osobystosti: sfera muzychnoho mystetstva : navch.

posibnyk .[Pedagogy of Spiritual Potential of Personality: field of music art: teach. manual]. O. M. Oleksiuk,

M.M. Tkach. K. : Znannia Ukrainy, 2004. — 264 s.

Shvydkiv H.R. Ukrainski narodni pisni ta romansy v kursi postanovky holosu [Ukrainian Folk Songs and

Romances in Course of Voice Training]. H.R. Shvydkiv. — Rivne, 2006. — 130 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.