ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ В СИСТЕМІ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ УЧАСТІ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ В КОМПЛЕКСНОМУ НАУКОВОМУ ПРОЕКТІ

L. M. Androshchuk

Анотація


DOI:                https://doi.org/10.28925/2518-766X.20172.12327

ORCID id:         http://orcid.org/0000-0002-5702-675X

У статті розглянуто підготовку майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти в контексті участі випускової кафедри в комплексному науковому проекті. Представлено основні завдання проекту у контексті формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії. У ході дослідження проаналізовано мету та завдання підтеми комплексного наукового проекту «Теоретичні та методичні засади формування  ворчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії», висвітлено результати дослідження аналітичного (2015) та пошуково-діяльнісного (2016) етапів, обґрунтовано практичну цінність одержаних результатів.


Ключові слова


випускова кафедра; майбутній вчитель хореографії; науковий проект; хореографічно-педагогічна освіта; формування творчого потенціалу.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДЖЕРЕЛА

Андрощук Л.М. Методика впровадження інноваційної моделі формування творчого потенціалу

майбутнього вчителя хореографії / Л.М. Андрощук, О.В. Бикова, І.С. Грошовик [та ін.]. — Умань :

ФОП Жовтий О.О., 2016. — 260 с.

Андрощук Л.М. Хореографічна вистава «Чотири стихії» : навч.-метод. посіб. / уклад.: Л.М. Андрощук,

О.В. Бикова, І.С. Грошовик [та ін.]. — Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. — 120 с.

Бурмістенков О.П. Aналіз стану освіти у вищих навчальних закладах України / О.П. Бурмістенков,

С.А. Демішонкова // Scientific Journal “ScienceRise”. — 2016. — № 12/1 (29). — DOI: 10.15587/2313-

2016.85998.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.

ua/laws/show/1556-18/page

Розгорнута хореографічна форма : навч.-метод. посіб. з курсу «Мистецтво балетмейстера» (на ма-

теріалі творчого проекту «Право на життя: хореографія проти наркоманії та алкоголізму» / уклад.

Л.М. Андрощук. — Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. — 229 с.

Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матер. ІІ Всеукраїнської науково-практичної

конференції з міжнародною участю (25 червня 2016 р.) / редкол.: Л.М. Андрощук (голов. ред.),

Л.П. Ятло, С.В. Куценко. — Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. — 160 c.

REFERENCES

Androshchuk L.M. Metodyka vprovadzhennia innovatsiinoi modeli formuvannia tvorchoho potentsialu

maibutnoho vchytelia khoreohrafii [Methodology of Implementation of Innovative Model of Development

of Future Choreography Teacher’s Creative Potential]. L.M. Androshchuk, O.V. Bykova, I.S. Hroshovyk

[ta in.]. — Uman : FOP Zhovtyi O. O. , 2016 — 260 s.

Androshchuk L.M. Khoreohrafichna vystava «Chotyry stykhii» [Choreographic Performance “Four

Elements”] : navch.-metod. posibnyk / uklad. L.M. Androshhuk, O.V. Bykova, I.S. Hroshovyk [ta in.]. —

Uman : FOP Zhovtyi O. O. 2016. — 120 s.

Burmistenkov O.P. Analiz stanu osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Analysis of Education

in Higher Education Institutions of Ukraine]. Burmistenkov O. P., Demishonkova S. // Scientific

Journal «ScienceRise». — № 12/1(29). — 2016. - DOI: 10.15587/2313-8416.2016.85998.

Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvitu [Law of Ukraine on Higher Education] [Elektronnyi resurs]. — Rezhym

dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Rozhornuta khoreohrafichna forma. Navchalno-metodichnyi posibnyk z kursu «Mystetstvo baletmeistera»

(na materiali tvorchoho proektu «Pravo na zhyttia: khoreohrafiia proty narkomanii ta alkohgolizmu» /

uklad. Androshchuk L.M. [ Expanded Choreographic Form (based on a creative project “Right to life:

Choreography Against Drugs and Alcoholism”: the scientific and methodological manuas]. — Uman:

Vidavnycho-polihrafichnyi tsentr «Vizavi», 2015. — 229 s..

Suchasni stratehii rozvytku khoreohrafichnoi osvity : materialy II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi

konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (25 chervnia 2016 roku) [Modern Strategies of Choreographic

Education: materials of II All-Ukrainian Scientific-Practical Conference with International Participation],

red. kol. : L.M. Androshchuk (hol. red.), L.P. Yatlo, S.V. Kuctsenko (2016) — Uman : FOP Zhovtyi O.O.,

— 160 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.