МУЗИЧНА ПЕДАГОГІКА В УКРАЇНІ: ЗУСТРІЧІ В ІСТОРІЇ

L. Y. Protsiv

Анотація


 DOI:            https://doi.org/10.28925/2518-766X.20172.717

ORCID id:    http://orcid.org/0000-0002-7263-2133

У статті висвітлюються основні аспекти розвитку цивілізації як метаісторії, обґрунтовується погляд на історію музичної педагогіки в Україні як метаісторію, змістом якої є незмінні величини, духовні константи людства. До сталих структур, стійких в історичному часі, належать і такі сюжети, як співпадіння, аналогії, «зустрічі в історії». З’ясовується, що ключовими персонами в історії музичної культури як метаісторії, які зумовили її подальший розвиток та передбачили майбутнє, виступили М. Дилецький, Г. Сковорода, М. Березовський, Д. Бортнянський та інші, а доба бароко та класицизму стала «епічним часом» в історії, присутність якого і визначає її метаісторичний характер.
 


Ключові слова


історія музичної педагогіки; метаісторія; музична культура; музично-педагогічна думка; незмінні величини.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДЖЕРЕЛА

Кияновська Л. Моцарт і Бортнянський: спроба типологічного порівняння / Л. Кияновська //

Вольфганг Амадей Моцарт: погляд з ХХІ сторіччя: Наукові збірки Львівської державної музичної

академії ім. М.В. Лисенка.— Л. : СПОЛОМ, 2006. — Вип. 13. — 188 с.

Козаренко О. Феномен української національної музичної мови / О. Козаренко. — Л., 2000. — 284 с.

Кошиць О. Про українську пісню й музику / О. Кошиць. — Репринтне видання. — К. : Музична

Україна, 1993. — 48 с.

Кримський С.Б. Запити філософських смислів / С.Б. Кримський. — К. : ПАРАПАН, 2003. — 240 с.

Кримський С. Ранкові роздуми / С. Кримський. — К. : Майстерня Білецьких, 2009. — 120 с.

Михайличенко О. Музично-педагогічна діяльність українських композиторів та виконавців дру-

гої половини ХІХ — початку ХХ ст.: історичні нариси / О. Михайличенко. — Суми : Видавничо-

виробниче підприємство «Мрія-1», 2005. — 102 с.

Олексюк О.М. Музична педагогіка : навч. посіб. / О.М. Олексюк. — К. : КНУКіМ, 2006. — 188 с.

Проців Л. Історія музичної педагогіки в Україні: навч. посіб. / Л. Проців. — Т. : ТНПУ ім. В. Гнатюка,

— 230 с.

Проців Л. Історія музичної педагогіки в Україні: нові виміри пізнання / Л. Проців // Наукові запис-

ки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. — Т., 2013. — С. 81–86.

Цалай-Якименко О. Київська школа музики ХVІІ століття / О. Цалай-Якименко. — Київ–Львів–

Полтава, 2002. — 487 с.

REFERENCES

Kyianovska L. Motsart i Bortnianskyi: sproba typolohichnoho porivniannia. [Mozart and Bortnyanskyi:

attempt of typological comparison]. Volfgang Amadei Motsart: pohliad z XXI storichchia: Naukovi zbirky

Lvivskoi derzhavnoi muzychnoi akademii. — Lviv, 2006. — Vyp. 13. — 188 s. (in Ukrainian).

Kozarenko O. Fenomen ukrainskoi natsionalnoi muzychnoi movy [Phenomenon of Ukrainian National

Music Language]. Lviv, 2000. — 284 s. (in Ukrainian).

Koshyts O. Pro ukrainsku pisniu i muziku. [About Ukrainian Song and Music] . Reprynt. vyd. — К. :

“Muzychna Ukraina”, 1993, 48 p. (in Ukrainian).

Krymskyi S. Zapyty filosofskykh smysliv [Enquiries of philosophical meanings]. Kyiv : Vyd. PARAPAN,

, 240 p. (in Ukrainian).

Krymskyi S. Rankovi rozdumy [Morning Reflections]. K.: Maysternia Biletskykh, 2009, 120 s. (in Ukrainian).

Mykhailychenko О. Muzychno-pedahohichna diialnist ukrainskykh kompozytoriv ta vykonavtsiv druhoi

polovyny XIX — pochatku XX st.: istorychni narysy [Music and Educational Activities of the Ukrainian

Composers and Performers of the late 19th — early 20th century: Historical Essays]. Sumy : Vydavnychovyrobnyche

pidpryiemstvo “Mriia-1”, 2005, 102 s. (in Ukrainian).

Oleksiuk O. Muzychna pedahohika : Navchalnyi posibnyk [Music Pedagogy: Tutorial]. K. : KNUKiM, 2006,

s. (in Ukrainian).

Protsiv L. Istoriia muzychnoi pedahohiky v Ukraini: Navchalnyi posibnyk [History of Music Pedagogy

in Ukraine: Tutorial]. Ternopil: TNPU im. V. Hnatiuka, 2013, 230 s. (in Ukrainian).

Protsiv L. Istoriia muzychnoi pedahohiky v Ukraini: novi vymiry piznannia [History of Music

Pedagogy in Ukraine: New Dimensions and cognition]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho

pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Pedahohika. Ternopil, 2013, Volume 4.

ss. 81–86 (in Ukrainian).

Tsalai-Yakymenko O. Kyivska shkola muzyky XVII stolittia [Kyiv School of Music of the 17th century].

Kyiv — Lviv — Poltava, 2002, 487 s. (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.