ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ХОРЕОГРАФІЧНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

A. V. Vyetrynska

Анотація


DOI:             https://doi.org/10.28925/2518-766X.20172.5961

ORCID id:      http://orcid.org/0000-0002-4047-6826

У статті описано історію вивчення питань мистецької освіти, проаналізовано сучасну систему вищої хореографічної підготовки. Представлено актуальні форми університетських занять, зокрема нововведення ХХІ ст. у викладанні фахових дисциплін та підготовці спеціалістів-хореографів.
 


Ключові слова


дистанційне навчання; інновації; навчальна структура; професійна мистецька освіта; тенденції; хореографічна освіта; фахова підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДЖЕРЕЛА

Бех І.Д. Емоційні передумови мистецького світогляду / І.Д. Бех // Теоретичні та методичні засади

неперервної мистецької освіти : зб. матер. наук.-методол. семінар. — Чернівці, 2007. — С. 14–15.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І.М. Дичківська. — К., 2004. —

с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук. України ; гол. ред. В.Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. —

С. 338–340.

Голенкова Ю.В. Вплив засобів ритміки і хореографії на фізичну підготовленість дітей молодшо-

го шкільного віку / Ю.В. Голенкова, Н.І. Пальчук // Теорія та методика фізичного виховання. —

— № 3. — С. 39–43. — DOI: http://dx.doi.org/10.17309/ tmfv.2014.3.1106.

Макарова Л.Н. Требования к компетентносной модели будущего хореографа / Л.Н. Макарова,

М.Н. Юрьєва // Высшее образование сегодня. — 2010. — № 4. — С. 50–53.

REFERENCES

Bekh I.D. Emotsiini peredumovy mystetskoho svitohliadu osobystosti [Emotional Preconditions

of Person`s Art World]. I.D. Bekh // Teoretychni ta metodychni zasady neperervnoi mystetskoi osvity:

zb. materialiv nauk.-metodol. seminaru.— Chernivtsi, 2007. — S. 14–15.

Dychkovska I.М. Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohii [Innovative Educational Technology] : navchalnyi

posibnyk /I.М. Dychkovska. –K., 2004. — 352 s.

Entsyklopediia osvity /Akad.ped.nauk Ukrainy; hol.red. V.H. Kremen. — K.: Yurinkom Inter, 2008. —

S. 338–340.

Holenkova Yu.V. Vplyv zasobiv rytmiky i khoreohrafii na fizychnu pidhotovlenist ditei molodshoho

shkilnoho viku [Influence of Rhythm and Choreography on Physical Fitness of Primary School Children].

Holenkova Yu.V., Palchuk N.I. // Teoriіa ta metodyka fizychnoho vykhovannia.— 2014. — № 3. —

S. 39–43. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/ tmfv.2014.3.1106

Makarova L.N. Trebovaniia k kompetentnostnoi modeli budushchego khoreografa [Requirements

for a Competence Model of Future Choreographer]. Liudmila Nikolaevna Makarova, Marina Nikolaevna

Yurieva // Vysshee obrazovanie segodnia. — # 4. — 2010. — S. 50–53.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.