ПОЧАТКОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ ЗАКЛАДИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

N. О. Babichenko

Анотація


DOI:            https://doi.org/10.28925/2518-766X.20172.5458

ORCID id:     http://orcid.org/0000-0003-1309-4694

Статтю присвячено висвітленню сутності та значення початкових мистецьких навчальних закладів в системі неперервної мистецької освіти. Визначено поняття та значущість неперервної мистецької освіти, зокрема музично-естетичної, значення початкових мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) у розвитку, вихованні та професійному мистецькому спрямуванні молодого покоління. З’ясовано значення, проблеми та перспективи мистецьких шкіл у справі збагачення та піднесення духовної та музичної культури українського народу.


Ключові слова


вокально-хорова творчість; музична культура; музичні школи; неперервна мистецька освіта; підлітки; початкові мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання); школи мистецтв.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДЖЕРЕЛА

Брагіна Т.М. Проблеми розвитку неперервної культурно-мистецької освіти в Харківській дер-

жавній академії культури [Електронний ресурс] / Т.М. Брагіна // Культура України. — 2013. —

Вип. 42 (2). — С. 11–19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_42%282%29__7

Галузева концепція розвиту неперервної педагогічної освіти, затверджена наказом Міністерства

освіти і науки України від 14 серпня 2013 р. № 1176 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://

vnz.org.ua/dokumenty/spysok/4487-nakaz-ministerstva-1176-vid-14082013

Закон України про позашкільну освіту [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.

gov.ua/laws/show/1841-14

Зязюн І.А. Неперервна освіта як основа соціального поступу / І.А. Зязюн // Неперервна професійна

освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. — К. : Вид. центр НТУУ «КПІ», 2001. — Ч. 1. — С. 15–23.

Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України

від 14.08.2013 р. № 1176 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_

osv/36816/

Кошиць О.А. Про українську пісню й музику / О.А. Кошиць. — [Репринтне видання]. — К. : Музична

Україна, 1993. — 48 с.

Олексюк О. Неперервна мистецька освіта у формуванні духовного потенціалу особистості /

О. Олексюк // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені

Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 147. — С. 19–21. — Режим до-

ступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2016_147_6

Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного

виховання), затверджене наказом Міністерства культури і мистецтв України № 523 від 06 серпня

р. із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства культури і туризму № 331 від 23.05.2006

та наказом Міністерства культури України № 731 від 14.09.2015 [Електронний ресурс]. — Режим

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0803-01

Про затвердження Галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти : Наказ

Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 р. № 1176 / Міністерство освіти і науки України //

Вища школа. — 2013. — № 9. — С. 103–113.

Про освіту : Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page2

Шейко В.М. Наукові школи культурологічно-мистецького та бібілотечно-інформаційного профі-

лів: ознаки ідентифікації / В.М. Шейко, М.М. Каністратенко, Н.М. Кушнаренко // Вісник ХДАК. —

— Вип. 34. — С. 4–18.

Шейко В.М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина

ХІХ — початок ХХІ ст.) / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький. — К. : Ґенеза, 2005. — 592 с.

Folkestad, G. (2006) ‘Formal and informal learning situations or practices vs formal and informal ways

of learning’, British Journal of Music Education, 23(2), pp. 135–145. — DOI: 10.1017/S0265051706006887.

REFERENCES

Brahina T.M. Problemy rozvytku neperervnoi kulturno-mystetskoi osvity v Kharkivskii derzhavnii

akademii kultury [Problems of Continuous Arts Education Development at Kharkiv State Academy

of Culture]. T.M. Brahina // Kultura Ukrainy. — 2013. — Vyp. 42(2). — S. 11–19. — Rezhym dostupu:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_42%282%29__7

Haluzeva kontseptsiia rozvytku neperervnoi pedahohichnoi osvity, zatverdzhena nakazom Ministerstva

osvity i nauky Ukrainy vid 14 serpnia 2013 r. # 1176. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://vnz.

org.ua/dokumenty/spysok/4487-nakaz-ministerstva-1176-vid-14082013

Zakon Ukrainy pro pozashkilnu osvitu. — Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/

-14

Ziaziun I.A. Neperervna osvita yak osnova sotsialnoho postupu [Continuous Education as Basis for Social

Progress]. I.A. Ziaziun // Neperervna profesiina osvita: teoria i praktyka : zb. nauk. prats. — K. : Vyd. tsentr

NTU “KhPI”, 2001. — Ch. 1. — S. 15–23.

Kontseptsiia rozvytku neperervnoi pedahohichnoi osvity : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid

08.2013 r. # 1176 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36816/

Koshyts O.A. Pro ukrayinsku pisniu i muzyku [About Ukrainian Song and Music]. O.A. Koshyts. —

[Repryntne vydannia]. — K. : Muzychna Ukraina, 1993. — 48 s.

Oleksiuk O. Neperervna mystetska osvita u formuvanni dukhovnoho potentsialu osobystosti [Continuous

Art Education in Shaping the Spiritual Potential of the Individual]. O. Oleksiuk // Naukovi zapysky

[Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Ser. :

Pedahohichni nauky. — 2016. — Vyp. 147. — S. 19–21. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Nz_p_2016_147_6

Polozhennia pro pochatkovyi spetsializovanyi mystetskyi navchalnyi zaklad (shkolu estetychnoho

vykhovannia), zatverdzhene nakazom Ministerstva kultury i mystetstv Ukrainy vid #523 vid 06 serpnia2001 iz zminamy, vnesenymy zhidno z nakazom Ministerstva kultury i turyzmu # 331 vid 23.05.2006

ta nakazom Ministerstva kultury Ukrainy # 731 vid 14.09.2015. — Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.

gov.ua/laws/show/z0803-01

Pro zatverdzhennia Haluzevoi kontseptsii rozvytku neperervnoi pedahohichnoi osvity : Nakaz Ministerstva

osvity i nauky Ukrainy vid 14.08.2013 r. # 1176 / Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy // Vyshcha shkola. —

— # 9. — S. 103–113.

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 23.05.1991 r. # 1060-XII [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page2

Sheiko V.M. Naukovi shkoly kulturolohichno-mystetskoho ta bibilotechno-informatsiinoho profiliv:

oznaky identyfikatsii [Scientific Schools of Cultural and Arts and Library-Information Profiles: Signs

of Identification] / V.M. Sheiko, M.M. Kanistratenko, N.M. Kushnarenko // Visnyk KhDAK. — 2011. —

Vyp. 34. — S. 4–18.

Sheiko V.M. Formuvannia osnov kulturolohii v dobu tsyvilizatsiinoi hlobalizatsii (druha polovyna XX —

pochatok XXI st.) [Formation of Cultural Foundations of Civilization in the Age of Globalization (second

half XIX — beginning of XXI century).]. V.M. Sheiko, Yu.P. Bohutskyi. — K. : Heneza, 2005. — 592 s.

Folkestad, G. (2006). Formal and Informal Learning Situations or Practices vs Formal and Informal Ways

of Learning, British Journal of Music Education, 23(2), pp. 135–145. DOI: 10.1017/S0265051706006887.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.