ДУХОВНІСТЬ ВИХОВАННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ РЕАЛІЙ

A. M. Rastrygina

Анотація


 DOI:            https://doi.org/10.28925/2518-766X.20172.2530

ORCID id:      http://orcid.org/0000-0002-4393-283

 У статті представлено позицію автора щодо необхідності впровадження концепції духовності виховання в освітній простір вищого навчального закладу з метою удосконалення освітянських реформаційних процесів у сучасній Україні, оскільки перенесення у вищу освіту, зокрема професійну мистецьку, принципів і законів ринку руйнує її глибинну сутність і духовні основи. Окреслено засадничі ідеї концепції духовності виховання, яка має стати основою і культурним ядром мистецької професійної освіти, з її цінностями, традиціями й можливостями щодо розвитку духовно-творчого потенціалу майбутнього фахівця. Визначено своєрідність та виховні можливості простору духовності виховання, що забезпечують включення особистості у ціннісно-смисловий світ культури й зумовлюють розвиток духовних якостей майбутнього фахівця.

 


Ключові слова


вища освіта; духовність виховання; комодифікація; культура; мистецький освітній простір; реформаційні процеси; творчий потенціал.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДЖЕРЕЛА

Білоцерківська Н.Г. Реформування вищої освіти в Україні: правові аспекти / Н.Г. Білоцерківська //

Форум права. — 2014. — № 4. — С. 13–17.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР) —

— № 37–38. — Ст. 2004. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/1556-18. —

Дата звернення: 20.04.2017.

Іванов С. Філософія і фундаменталізація університетської освіти / С. Іванов, В. Кітов // Вища шко-

ла. — 2013. — № 1. — С. 20–26.

Карпов А.О. Коммодификация образования // Педагогика. — 2012. — № 2. — С. 3–13.

Олексюк О. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва : [навч. по-

сіб.] / О. Олексюк, М. Ткач. — К. : Знання України, 2004. — 264 с.

Отич О.М. Мистецтво як засіб виховання духовності особистості у глобальному суспільстві /

О.М. Отич // Наукові записки / редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул та ін. —Вип. 152. — Серія:

Педагогічні науки.— Кропивницький : РВВ KДПУ ім. В. Винниченка, 2017. —С. 28–31.

Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва: домінантні аспекти розвитку / Г.М. Падалка // Наукові записки /

редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул та ін. — Вип. 152. — Серія: Педагогічні науки. — Кропивницький :

РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. — С. 31–37.

Растрыгина А. Музыкально-педагогическое образование Украины в контексте современных ре-

алий / А. Растрыгина // Kultura — Sztuka — Edukacja / Prace Monograficzne 770 — red. B. Kurowska,

K. Lapot-Dzierwa. — Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznogo, Krakow, 2016. — s. 36–41.

Ридингс Б. Университет в руинах : [пер. с англ.] / Б. Ридингс. — Минск, 2009. — 314 с.

Ясперс К. Идея университета : [пер. с нем.] / К. Ясперс. — Минск : Топос, 2009. — 159 с.

Collini S. The Dismantling of the Universities: From Robbins to McKinsey. // London Review of Books.

London: LRB.Ltd, 2011. Vol. 33, № 16.

Kievisas I. Development of Spirituality of Education / Collective monograph: Zuvedra, Vilnius, 2016. —

P. 10–15.

In Defense of Public Higher Education (news) // The Guardian. — London, 2011. — Sept. 27.

Rastrygina A. Explication of the Jewish Сhild-Rearing Traditions in the Principles of Pedagogy

of Freedom / A. Rastrygina // ScientificRise: Pedagogical Education. Scientific Journal. — 2016. — № 6

(2). — P. 51–57. — DOI: 10.15587/2313-8416.

Review of Books. — London, 2011. — Vol. 33. — № 7.

The University’s Response to the Government’s White Paper, The Future of Higher Education // Oxford

University Gazette. — Oxford, 2003. — № 4660. — Supplement (1).

REFERENCES

Bilotserkivska N.H. Reformuvannia vyshchoi osvity v Ukraini: pravovi aspekty [Reform of Higher Education

in Ukraine: Legal Aspects]. N.H. Bilotserkivska // Forum prava. — 2014. — №4. — S. 13–17.

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [Elektronnyi resurs] // Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR) —

— № 37–38. — St. 2004. — Rezym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/1556-18. —

Data zvernennia: 20.04.2017.2014.

Ivanov S. Filosofiia i fundamentalizatsiia universytetskoi osvity [Philosophy and Fundamentalization

of University Education]. S. Ivanov, V. Kitov // Vyshcha shkola. — 2013. — № 1. — S. 20–26.

Karpov A.O. Kommodifikatsiia obrazovaniia [Commodyfication of Education]. Pedagogika — 2012. —

№ 2. — S. 3–13.

Oleksiuk O.M. Pedahohika dukhovnoho potentsialu osobystosti: sfera muzychnoho mystetstva [Pedagogy

of Spiritual Potential of Personality: Sphere of Musical Art] : [navch. posibnyk] / O. Oleksiuk, M. Tkach. —

K. : Znannia Ukrainy, 2004 — 264 s.]

Otych O.M. Mystetstvo yak zasib vykhovannia osobystosti u hlobalnomu suspilstvi [Arts as Means

of Upbringing of Spirituality of Personality in Global Society]. Naukovi zapysky / red. kol. V.F. Cherkasov,

V.V. Radul ta in. — Vyp. 152. — Seriia: Pedahohichni nauky. — Kropyvnytskyi : RVV KDPU

im. V. Vynnychenka — s. 28–31.

Padalka G.M. Pedahohika mystetstva: dominantni aspekty rozvytku [Pedagogy of Arts: Dominant Aspects

of Development]. Naukovi zapysky / red.kol. V.F. Cherkasov, V.V. Radul ta in. — Vyp. 152. — Seriia:

Pedahohichni nauky. — Kropyvnytskyi : RVV KDPU im. V. Vynnychenka — C. 31–37.

Rastrygina A. Muzykalno-pedagogicheskoe obrazovanie Ukrainy v kontekste sovremennykh realii [Musical

and Pedagogical Education of Ukraine in the Context of Contemporary Reality] // Kultura- Kultura —

Sztuka — Edukacja / Prace Monograficzne 770 — red. B. Kurowska, K. Lapot-Dzierwa. — Wydawnictwo

naukowe Uniwersytetu Pedagogicznogo, Krakow, 2016. — s. 36–41.

Ridings B. Universitet v ruinakh [per. s angl.] [University in Ruins ] // Minsk, 2009. — 314 s.

Yaspers K. Ideia universiteta [per. s nem.] [University Idea]. K. Yaspers. —Minsk, Topos, 2009. — 159 s.

Collini S. The Dismantling of the Universities: From Robbins to McKinsey. // London Review of Books.

London: LRB.Ltd, 2011. Vol. 33, № 16.

Kievisas I. Development of Spirituality of Education / Collective monograph: Zuvedra, Vilnius, 2016 —

P. 10–15.

In Defense of Public Higher Education (news) // The Guardian. — London, 2011. – Sept. 27.

Rastrygina A. Explication of the Jewish Child-Rearing Traditions in the Principles of Pedagogy

of Freedom // ScientificRise: Pedagogical Education. – Scientific Journal № 6 (2) 2016 — P. 51–57. — DOI:

15587/2313-8416.

Review of Books. — London, 2011. — Vol.33 — №7.

The University’s Response to the Government’s White Paper, The Future of Higher Education // Oxford

University Gazette. — Oxford, 2003. — № 4660. — Supplement (1).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.