ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НЕПЕРЕРВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ПРОГРЕСИВНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Nataliya M. Popovich, Svitlana M. Burkalo

Анотація


У статті проаналізовано зарубіжний досвід неперервної професійної підготовки вчителів музики у Республіці Польща, Королівстві Швеція, Французькій Республіці та Федеративній Республіці Німеччина. Виявлено сутність закономірностей та спільних тенденцій підготовки вчителів музики у цих європейських країнах: зростання уваги до розвитку неперервної педагогічної освіти; поєднання загальної музичної освіти з професійною; поступове ускладнення музично-педагогічної освіти та збільшення контингенту студентів вищої школи; посилення уваги до першого
етапу вищої освіти (або її скороченого варіанта); поступове створення «інтеграційних універсальних закладів», в яких функціонуватимуть спеціалізовані середні й вищі заклади з підготовки вчителів музики різних кваліфікаційних рівнів. Окреслено фактори, що сприяють удосконаленню
змісту професійної підготовки вчителя музики, визнанню її стандартів на світовому рівні.


Ключові слова


компетентнісний підхід; вчитель музики; неперервна професійна підготовка.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Бобраков С.В. Становлення та розвиток системи професійної підготовки вчителів у Німеччині /

С.В. Бобраков // Вісник Житомирського державного університету. — 2012. — Вип. 65: Педагогічні

науки. — С. 123–126.

Коган Г.В. Підготовка вчителя у Швеції / Г.В. Коган // Технології педагогічної освіти: Науковий ві-

сник МДУ ім. В. Сухомлинського. — Миколаїв, 2013. — Вип. 1.33. — С. 120–123.

Ніколаї Г.Ю. Європейські моделі підготовки вчителів музики / Галина Юріївна Ніколаї // Педагогічні

науки : зб. наук. пр. — Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. — Ч. ІІІ. — С. 142–150.

Ніколаї Г.Ю. Музично-педагогічна освіта в Польщі: історія та сучасність : [моногр.] / Галина Юріївна

Ніколаї. — Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. — 396 с.

Рекомендації Європейського Парламенту і Ради Європи із створення Європейської рамки квалі-

фікацій навчання впродовж життя [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ec.europa.eu/

education/policies/educ/eqf/rec08_en.pdf

Стратегія реформування освіти в Україні: рек. з освіт. політики. — К. : К.І.С., 2003. — 296 с.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012. Nr 1, poz. 131).

The Swedish Higher Education Act (Акт про вищу освіту Швеції) [Електронний ресурс]. — Режим

доступу : http://english.hsv.se/lawsandregulations/theswedishhighereducationact.4.5161b99123700c42

b07ffe3956.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.