ДИНАМІКА ТИПІВ НАУКОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

olga M. Oleksiuk

Анотація


У статті висвітлюються концептуальні основи постнекласичної мистецької педагогіки. Розглядається парадигмальний характер змін у сучасній мистецькій освіті. Аналізуються концептуальні положення наукової раціоналізації мистецької педагогіки.


Ключові слова


освітня парадигма; постнекласична мистецька педагогіка; концепції художнього світогляду; антропологічна педагогіка; синергетика.

Повний текст:

PDF PDF PDF PDF

Посилання


Бим-Бад Б.М. Аксиомы педагогики / Б.М. Бим-Бад // Педагогика. — 2010. — № 2. — С. 19–23.

Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И. Вернадский. — М., 1991.

Кукушин В.С. Общие основы педагогики : учеб. пособ. для студ. пед. вузов [Электронный ресурс] /

В.С. Кукушин. — Ростов-на-Дону : МарТ, 2002. — 224 с. — Режим доступа : http://shgpi.edu.ru/

biblioteka/cgibin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=

&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTER

MS=0&S21STR=

Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы / Л.А. Микешина. — М. : Прогресс-

Традиция, 2002. — 624 с.

Олексюк О.М. Музична педагогіка : навч. посіб. / О.М. Олексюк. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка,

— 448 с.

Олексюк О.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва : навч.

посіб. / О.М. Олексюк, М.М. Ткач. — К. : Знання України, 2004. — 264 с.

Олексюк О.М. Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті : колект. моногр. / О.М. Олексюк,

М.М. Ткач, Д.В. Лісун. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 164 с.

Концептуальні основи постнекласичної педагогіки мистецтва : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.

(Ніжин, 24–25 квіт. 2015 р.) / відп. ред. В.В. Ревенчук. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. — 125 с.

Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность / В.С. Степин //

Вопросы философии. — 2003. — № 8. — С. 5–17.

Ugdymo dvasingumas : kolektyvn. monografija. Sudare ir parenge Jonas Kievisas. — Vilnius : leidykla

«Edukologija», 2012. — 574 р.

Malciene Zita. Meno studijos — erdve ugdumo dvasingumui aukstojoje mokykloje. Taikomieji Tyrimai,

Studijose ir praktikoge, Applied research in studies and practice Nr. 7, Panevezys, 2012. — P. 49–54. —

ISSN 2029–1280.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.