ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Emma V. Makarova, Vira H. Yakovenko

Анотація


У статті порушено проблему застосування етнокультурологічного підходу до вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Пріоритетним завданням вокальної підготовки майбутнього фахівця є формування нового культурно-овітнього ідеалу, що спирається
на етнокультурологічні засади. Надано рекомендації щодо роботи зі студентами з метою досягнення необхідного рівня їх вокальної підготовки, висвітлено зміст роботи над українською народною піснею як основним навчальним матеріалом; доведено, що етнокультурологічна діяльність
є універсальною, оскільки складається з органічно пов’язаних між собою видів діяльності у різних видах мистецтва.


Ключові слова


підхід; діяльність; етнодіяльність; культурологічна діяльність; етнокультурологічний підхід; вокальна підготовка.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Абетка етнополітолога. — К. : Школяр, 1995. — Т. 1. — 224 с.

Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной педагогики / В.А. Багадуров. — М. : Музгиз, 1956. — 268 с.

Гнидь Б.П. Історія вокального мистецтва: Підручник / Б.П. Гнидь. — К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського,

— 320 с.

Кошиць О.А. Про українську пісню й музику / О.А. Кошиць. — [Репринтне видання]. — К. :

Музична Україна, 1993. — 48 с.

Ляшенко І.Ф. Етнологічні основи українського художнього культурознавства / І.Ф. Ляшенко // Українська художня культура : навч. посіб. / за ред. І.Ф. Ляшенка. — К. : Либідь, 1996. — С. 12–32.

Масол Л.М. Художня культура : підручник для ЗНЗ / Л.М. Масол. — Х. : Ранок, 2010. — 240 с.

Мітюков Б.Н. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні / Б.Н. Мітюков. — К. : Рад. шк., 1971. — 108 с.

Олексюк О.М. Інноваційні підходи в сучасній мистецькій освіті / О.М. Олексюк // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. — Луганськ, 2009. — Вип. 4 (27). — С. 82–93.

Олексюк О.М. Музична педагогіка : навч. посіб. / О.М. Олексюк. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 248 с.

Степико М.Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз) / М.Т. Степико. — К. : Товариство «Знання», 1998. — 251 с.

Юцевіч Ю.Є. Теорія і методика розвитку співацького голосу : навч.-метод. посіб. / Ю.Є. Юцевіч. — К. : ІЗМН, 1998. — 160 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.