МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Liu Wenzong

Анотація


У статті обґрунтовано модель формування вокально-педагогічної майстерності; уточнено сутність наукових дефініцій «принцип», «метод»; узагальнено думки та погляди науковців щодо даних визначень. Конкретизовано такі принципи формування вокально-педагогічної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва, як: розвиваючого навчання, наочності, систематичного та послідовного навчання; висвітлено зміст таких методів: інтонаційного, самоспостереження, асоціацій, диференціації та самоаналізу окремих елементів власного співацького процесу, багаторазового повторення вправ, корекції та самоімітації тощо.


Ключові слова


модель формування вокально-педагогічної майстерності; інтонаційний метод; поєднання споріднених вокально-хорових дисциплін; метод; комплексний підхід.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Алдошина И. Музыкальная акустика : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — СПб. : Композитор, 2006. —

С. 434.

Асафьев Б.В. Избранные труды / Б.В. Асафьев. — Т. 5. — М., 1957. — С. 48–49.

Бернштейн Н.А. О построении движений / Н.А. Бернштейн. — М. : Медиздат, 1947. — С. 76.

Выготский Л.С. Антология гуманной педагогики / [сост. и авт. вступ. ст. А.А. Леонтьев]. — М. : Изд. дом Шалвы Амонашвили, 1996. — С. 376.

Гонтаренко Н.Б. Уроки сольного пения: вокальная практика / Н.Б. Гонтаренко. — Ростов-на-Дону, 2014. — С. 34–35.

Кабриль К.В. До проблеми формування ціннісної компетентності майбутнього вчителя музики / К.В. Кабриль // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. — К. : НПУ, 2011. —

Вип. 11 (16). — С. 84–87.

Музыкальное образование в школе : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав. / Л.В. Школяр, Л.Л. Алексеева и др. — М. : ООО «Русское слово — учебник», 2014. — С. 100.

Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г.М. Падалка. — К., 2008. — 274 с.

Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Б.М. Теплов. — М.–Л. : Изд. АПН РСФСР, 1947. — С. 248.

Тоцька Л.А. Методичні засади удосконалення вокальної підготовки майбутніх учителів музики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Л.А. Тоцька. — К., 2010. — С. 121–122.

Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика Стрельниковой / М.Н. Щетинин. — М., 1999. — 127 с.

Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / Г.К. Селевко. — М. : НИИ школьных технологий, 2006. — Т. 1. — С. 59.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.