САМОСТІЙНА РОБОТА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

L. I. Harkusha

Анотація


У статті висвітлено різні форми самостійної роботи майбутнього учителя музичного мистецтва у процесі концертно-виконавської та педагогічної практики, які сприяють формуванню його педагогічного досвіду. Схарактеризовано завдання курсу «Основний музичний інструмент
(фортепіано)», запропоновано форми музично-просвітницької діяльності студентів у процесі концертно-виконавської та педагогічної практики.


Ключові слова


самостійна робота; концертно-виконавська та педагогічна практики; музично- просвітницька діяльність; майбутній вчитель музичного мистецтва.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Алексеев А.Д. Творчество музиканта-исполнителя / А.Д. Алексеев. — М. : Музыка, 1991. — 102 с.

Абдулин Э.Б. Методология педагогики музыкального образования / Э.Б. Абдулин. — М. : ГНОМ, 2010. — 379 с.

Архимович Б. Розвинення творчого потенціалу учнів-піаністів в класі фортепіано / Б. Архимович, Н. Лисина // Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. — К. : НПУ, 2006. — Вип. 1. — 173 с.

Булатова Л. Педагогические принципы Е.Ф. Гнесиной / Л. Булатова. — М. : Музыка, 1976. — 63 с.

Бородин А. Критические статьи / А. Бородин. — М. : Музыка, 1982. — 49 с.

Бодалев А. Восприятие и понимание человека человеком / А. Бодалев. — М. : МГУ, 1992. — 32 с.

Быстрицкий Е. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие / Е. Быстрицкий. — К. : Наукова думка, 1991. — 46 с.

Базілевська Л. Саморозвиток особистості як творчість у контексті педагогічної діяльності / Л. Базілевська // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки. — Дрогобич : Коло, 2001. — Вип. 7. — С. 55–64.

Болгарський А. Деякі аспекти формування художньо-творчих умінь у майбутніх учителів / А. Болгарський // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. — К. : УДПУ, 1997. —

С. 288–296.

Бирман А. Развитие художественных навыков / А. Бирман. — М. : Музыка, 1973. — 63 с.

Гусейнова Л.В. Формування готовності майбутніх вчителів музики до інструментально-виконав-

ської діяльності : дис. … канд. пед. наук : спец. 11.00.02 «Теорія і методика навчання музики і музичного виховання» / Л.В. Гусейнова. — К., 2005. — 241 с.

Гуральник Н. Українська фортепіанна школа ХХ століття в контексті розвитку музичної педагогіки / Н. Гуральник. — К. : Вища школа, 2007. — 312 с.

Згурська Н.М. Методика формування музично-виконавської культури майбутнього вчителя / Н.М. Згурська // Теорія і методика мистецької освіти. — К. : НПУ, 2007. — Вип. 2. — 134 с.

Олексюк О.М. Методика викладання гри на народних інструментах / О.М. Олексюк. — К. : ДАКККіМ, 2004. — 133 с.

Олексюк О.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості / О.М. Олексюк, М.М. Ткач // Сфера

музичного мистецтва : навч. посіб. — К. : Знання України, 2004. — 264 с.

Падалка Г.М. Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя музики / Г.М. Падалка // Теорія і методика мистецької освіти. — К. : НПУ, 2006. — Вип. 1. — 12 с.

Пляченко Т.М. Компетентнісна модель у структурі фахової підготовки майбутнього вчителя музики / Т.М. Пляченко // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. — К., 2012. — Вип. 1. — 722 с.

Щербакова А.И. Музыкальное искусство и образование в подготовке современного педагога-музыканта / А.И. Щербакова. — М., 2007. — 127 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.