ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗМІСТІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Larysa A. Bondarenko

Анотація


У статті проаналізовано зміст навчання майбутнього фахівця у сфері музично-педагогічної освіти, обґрунтовано розробку та впровадження в освітній процес вищого мистецького навчального закладу спецкурсу «Основи професійного саморозвитку майбутнього вчителя музики», охарактеризовано принципи його побудови, розкрито зміст і форми організації пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення спецкурсу.


Ключові слова


професійний саморозвиток майбутнього вчителя музики; зміст мистецької освіти.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Бондаренко Л.А. Компетентнісні основи професійного саморозвитку майбутнього вчителя музики в процесі інструментально-виконавської підготовки / Л.А. Бондаренко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — 2012. — Вип. 1–2. — С. 150–154.

Бондаренко Л.А. Формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Лариса Анатоліївна Бондаренко. — К., 2014. — 235 с.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984–14 — Назва з екрана.

Національна рамка кваліфікацій : додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 // Вища школа. — 2012. — № 3. — С. 104–111.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.