ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО- ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

L. O. Obmanets

Анотація


DOI:                     https://doi.org/10.28925/2518-766X.20172.17275

ORCID id:              http://orcid.org/0000-0003-0634-4333

У статті розглядається сутність та зміст поняття «креативність», висвітлено складові креативності як компонента інструментально-виконавської підготовки, спрямованої на оволодiння мaйбутнiми виконaвцями творчими технологiями та формування в них зазначеного утворення. Виокремлено професійно важливі якості креативної особистості, що забезпечують її творчу активність. Важливе місце відводиться аналізу категорії «креативність» та стану окресленої проблеми у музично-педагогічних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців. Аргументовано необхідність креативного розвитку студентів в процесі інструментально-виконавської підготовки, розкриваються характеристики, умови організації самостійної діяльності як передумови формування креативності студентів.
 


Ключові слова


інструментально-виконавська діяльність; креативність; фахова підготовка майбутніх фахівців.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДЖЕРЕЛА

Aнaньев Б.Г. Человек кaк предмет познaния / Б.Г. Aнaньев. — СПб. : Питер, 2002. — 228 с.

Гусейновa Л.В. Iнструментaльно-виконaвськa творчiсть як зaсiб професiйної пiдготовки педaгогa-

музикaнтa / Л.В. Гусейновa // Нaуковi зaписки Нiжинського педaгогiчного унiверситету iм. Миколи

Гоголя. Серiя: Психолого-педaгогiчнi нaуки. — Нiжин : НДПУ, 2002. — № 1. — С. 103–105.

Зеер Э.Ф. Влияние уровня креативности на преодоление барьеров профессионального развития

педагогов / Э.Ф. Зеер, Л.С. Попова // Образование и наука. — 2012. — № 1. — С. 94–106. — DOI:

17853/1994-5639-2012-1-94-106.

Каузова А.Г. Гуманно-личностный подход и развивающие тенденции в фортепианно-исполнитель-

ском обучении / А.Г. Каузова // Преподаватель. — 1999. — № 4. — С. 33–36.

Пaдaлкa Г.М. Педaгогiкa мистецтвa (Теорiя i методикa виклaдaння мистецьких дисциплiн) /

Г.М. Пaдaлкa. — К. : Освiтa Укрaїни, 2010. — 274 с.

Сергеева Д.Н. Развитие креативности педагогов в процессе разрешения конфликтов / Д.Н. Сергеева //

Образование и наука. — 2016. — № 5. — С. 107–122. — DOI: 10.17853/1994-5639-2016-5-107-122.

Цыпин Г.М. Музыкaльно-исполнительское искусство: теория и прaктикa / Г.М. Цыпин. — СПб. :

Aлетейя, 2001. — 320 с.

Torrance E.P. Guiding Creative Talent — Englewood Cliffs. — NY: Prentice-Hall, 1964.

Torrance E.P. The Torrance Test of Creative Thinking: Technical-norm manual. III, 1974.

REFERENCES

Ananiev B.G. Chelovek kak predmet poznaniia [Human as Object of Cognition]. B.G. Ananiev. — SPb. :

Piter, 2002. — 228 s.

Huseinova L.V. Instrumentalno-vykonavska tvorchist yak zasib profesiinoi pidhotovky pedahohamuzykanta

[Instrumental and Performance Art as a Means of Professional Training of Teacher-Musician].

L.V. Huseinova // Naukovi zapysky Nizhynskoho pedahohichnoho universytetu im. Mykoly Hoholya:

Seriya Psykholoho-pedahohichni nauky. — № 1. — Nizhyn : NDPU, 2002. — S. 103–105.

Zeer E.F., Popova L.S. Vliianie urovnia kreativnosti na preodolenie barierov professionalnogo razvitiia

pedagogov [Influence of Creativity Level on Overcoming the Barriers of Teachers’ Professional

Development]. E.F. Zeer, L.S. Popova // Obrazovanie i nauka. — 2012. — № 1. — S 94–106. — DOI:

17853/1994-5639-2012-1-94-106.

Kauzova A.G. Gumanno-lichnostnyi podkhod i razvivaiushchiie tendentsii v fortepianno-ispolnitelskom

obuchenii [Humanistic and Personality-Oriented Approach and Developed Trends in Piano-Performance

Training] // Prepodavatel. — 1999. — № 4.— S. 33–36.

Padalka H.M. Pedahohika mystetstva (Teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) [Pedagogy

of Arts (Theory and Methods of Teaching Art Disciplines)]. Halyna Mykytivna Padalka. — K. : Osvita

Ukrainy, 2010. — 274 s.

Sergeeva D.N. Razvitie kreativnosti pedagogov v protsesse razresheniia konfliktov [Development

of Teacher’s Creativity in the Process of Conflict Resolution]. D.N. Sergeeva // Obrazovanie i nauka. —

— № 5. — S. 107–122. — DOI: 10.17853/1994-5639-2016-5-107-122.

Tsypin G.M. Muzykalno-ispolnitelskoie iskusstvo: teoriia i praktika [Music and Performance Art: Theory

and Practice]. G.M. Tsypin. — SPb. : Aleteiia, 2001. — 320 s.

Torrance E.P. Guiding Creative Talent — Englewood Cliffs. — NY: Prentice-Hall, 1964.

Torrance E.P. The Torrance Test of Creative Thinking: Technical-norm manual. III, 1974.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.