ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

A S. Maievska

Анотація


DOI:                  https://doi.org/10.28925/2518-766X.20172.15963

ORCID id:            http://orcid.org/0000-0002-3535-4365

 

У статті розглядається проблема вокально-виконавського розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва як складний, важливий, цілісний, багатоплановий процес усвідомлення та вдосконалення, формування здатності до повноцінної творчої професійної реалізації, найповнішого розкриття своїх особистісних якостей та талантів педагога. Розкрито сутність поняття «вокально-виконавський розвиток», здійснено теоретичний аналіз вокально-виконавського розвитку, етапів опанування методичними засадами при роботі з вокальним твором, побудови власної виконавської інтерпретації.
 


Ключові слова


вокально-виконавський розвиток; вдосконалення; музичне мистецтво; фахова підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДЖЕРЕЛА

Бердяев Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев. — М. : Книга, 1991. — 217 с.

Сидоренко Е.В. Терапия и тренинг в концепции А. Адлера / Е.В. Сидоренко. — СПб. : Речь, 2002. —

с.

Вієвська М.Г. Мотивація професійного саморозвитку у реалізації стратегії формування управлін-

ських компетенцій / М.Г. Вієвська, Л.І. Красовська // Вища школа. — 2010. — № 3/4. — С. 89–104.

Енциклопедія освіти / [гол. ред. В.Г. Кремень ; Акад. пед. наук України]. — К. : Юрінком Інтер,

— 1040 с.

Слободчиков В.И. Психология развития человека / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. — М. : Пресса,

— 123 c.

Гребенюк Н.В. Особистісно орієнтований підхід у розвитку індивідуальності співака /

Н.В. Гребенюк // Науковий вісник НМА імені П. Чайковського. — 14; кн. 6. — К. : Книга, 2000. —

с.

Кульневич С.В. Педагогика личности от концепций до технологий / С.В. Кульневич. — Ростов-на-

Дону : Творческий центр «Учитель», 2001. — 50 с.

Олексюк О.М. Пролегомен про інноваційний простір мистецької освіти в класичному універ-

ситеті / О.М. Олексюк // Ars musicae: музично-освітологічний дискурс : зб. наук. пр. / Київ. ун-т

ім. Б. Грінченка ; редкол.: О.М. Олексюк (голов. ред.), Л.Л. Хоружа (заст. голов. ред.), І. Кевішас

та ін. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. — № 1. — С. 5–8.

Руффо Т. Парабола моей жизни / Т. Руффо. — Ленинград : Музыка, 1974. — 20 с.

Malciene Zita. Meno studijos — erdve ugdumo dvasingumui aukstojoje mokykloje. Taikomieji Tyrimai,

Studijose ir praktikoge, Applied research in studies and practice Nr. 7, Panevezys, 2012. — P. 49–54. —

ISSN 2029–1280.

REFERENCES

Berdiaev N.A. Samopoznanie [Self-Awareness]. N.A. Berdiaev. — Moskva: Kniga, 1991. — 217 s.

Sidorenko E.V. Terapiia i trening v kontseptsii ` A. Adlera [Therapy and Training in Concept of A. Adler].

E.V. Sidorenko. — SPb : Rech, 2002. — 34 s.

Viievska M.H. Motyvatsiia profesiinoho samorozvytku u realizatsii stratehii formuvania upravlinskykh

kompetentsii [Motivation of Professional self-Realization of Strategy of Managerial Competencies

Development]. M.H. Viievska, L.I. Krasovska / Vyshcha shkola, 2010. — # 3/4. — 89–104 s.

Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. [hol. red. V. G. Kremen; Akad. ped. nauk Ukrainy]. —

Kyiv : Yurinkom Inter, 2008. — 1040 s.

Slobodchikov V.I. Psikhologiia razvitiia cheloveka [Psychology of Human Development]. V.I. Slobodchikov,

E.I. Isaiev. — Moskva : Pressa, 2000. — 123 s.

Hrebeniuk N.V. Osobystisno-oriientovanyi pidkhid u rozvytku indyvidualnosti spivaka [Personality-

Oriented Approach to Development of Singer Personality]. N.V. Hrebeniuk. // Naukovyi visnyk NMA

imeni P. Chaikovskoho. (14; kn. 6). — K. : Knyha, 2000. — 169 s.

Kulnevich S.V. Pedagogika lichnosti ot kontseptsii do tekhnologyii [Pedagogy of Personality from Concepts

to Technologies]. S.V. Kulnevich. — Rostov na Donu : Tvorcheskii tsentr «Uchitel», 2001. — 50 s.

Oleksiuk O.M. Prolehomen pro innovatsinyi prostir mystetskoi osvity v klasychnomu universyteti

[Prolegomena of Innovative Environment of Art Education in Classical University]. O.M. Oleksiuk //

Ars musicae: muzychno-osvitolohichnyi dyskurs : zb. nauk. pr. / Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka ; redkol. :

O.M. Oleksiuk (holov. red.), L.L. Khoruzha (zast. holov. red.), I. Kevishas ta in. — K. : Kyiv. un-t

im. B. Hrinchenka, 2014. — № 1. — 5–8 s.9. Ruffo T. Parabola moei zhizni [Parabola of My Life]. T. Ruffo. — Leningrad : Muzyka, 1974. — 20 s.10. Malciene Zita. Meno studijos — erdve ugdumo dvasingumui aukstojoje mokykloje. Taikomieji Tyrimai,

Studijose ir praktikoge, Applied research in studies and practice Nr. 7, Panevezys, 2012. — P. 49–54. —

ISSN 2029–1280.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.